Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU Ba công khai Kế hoạch thực hiện các nội dung công khai trong trường học, năm học 2018 – 2019

Kế hoạch thực hiện các nội dung công khai trong trường học, năm học 2018 – 2019

Email In PDF.

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;Trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng Kế hoạch thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:

 

1. Mục tiêu thực hiện công khai

Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Công khai những cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung công khai

2.1. Công khai văn bản: Công khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành và các văn bản triển khai thực hiện nhà trường theo quy định.

2.2. Công khai theo định kỳ:

- Công khai cam kết chất lượng giáo dục

- Công khai cơ sở vật chất

- Công khai đội ngũ.

- Công khai chất lượng giáo dục.

2.3. Công khai kế hoạch tuần.

2.4. Công khai mức ăn-suất ăn bán trú

2.5. Công khai công tác thu, chi

- Quyết định về các khoản thu năm học mới của công ty chủ đầu tư và Kế hoạch (KH) tổ chức thu các khoản của nhà trường; Kết quả kiểm toán

- Kế hoạch thu chi tiền xe đưa đón. KH thu chi tiền ăn bán trú; Quyết toán hàng tháng

- Quyết toán (QT) tiền đồng phục HS

2.6. Công khai công tác xã hội hóa- nếu có

3. Hình thức, thời điểm công khai

ND CK

Các văn bản

Định kì

KH tuần

Mức-suất ăn

Thu chi

Các thông tin chung

Hình thức

- web

- Treo bản cứng

- web

- Bảng tin

- Mail tổ

- Ti vi

- Viết bảng

- Treo bản cứng

- Treo bản cứng (KH, QT)

- Lưu hồ sơ

Pano lớn ở cổng trường

Thời điểm

Trước khi thực hiện

- Tháng 9

- Tháng 6

Thứ 6 hàng tuần

Hàng ngày

- Hàng tháng

- Ngay sau khi thực hiện

Trước Khai giảng

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Ban lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch công khai đến các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Phân công đ/c Nghiêm-PHT phụ trách công tác Công khai. Đ/c Nghiêm có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch trên, lưu hồ sơ công khai để phục vụ công tác thanh, kiểm tra.

4.2. CTCĐ, BT ĐTN, Tổng PTĐ và các Tổ trưởng

- Thực hiện công khai theo nhiệm vụ, nội dung công việc.

- Chuyển những nội dung cần công khai về đ/c Nghiêm để thực hiện đăng công khai.

- Phổ biến các nội dung công khai do nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn tới các thành viên liên quan. Riêng Tổ trưởng tổ VP1 chịu trách nhiệm thực hiện các ND công khai tại các vị trí và thời gian quy định.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 12:07 )  

Liên kết Website