Đang truy cập: Trang chủ GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Thông báo Công khai thông tin của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2013 - 2014

Email In PDF.

Thông báo Công khai thông tin ca cơ s giáo dc ph thông năm hc 2013 - 2014

Biu mu 10

(Kèm theo Thông tư s 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 ca

B Giáo dc và Đào to)

 S GIÁO DC & ĐÀO TO QUNG NINH

   TRƯỜNG TH-THCS-THPT VĂN LANG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ s vt cht ca cơ s giáo dc ph thông,

năm hc 2013 - 2014 

STT

Ni dung

S lượng

Bình quân

I

S phòng hc

S m2/hc sinh

II

Loi phòng hc

-

1

Phòng hc kiên c

37

1.25

2

Phòng hc bán kiên c

-

3

Phòng hc tm

-

4

Phòng hc nh

-

5

S phòng hc b môn

5

2.5

6

S phòng hc đa chc năng (có phương tin nghe nhìn)

-

-

7

Bình quân lp/phòng hc

37

1/1

8

Bình quân hc sinh/lp

35

-

III

S đim trường

1

-

IV

Tng s din tích đt  (m2)

9998

7.5

V

Tng din tích sân chơi, bãi tp (m2)

3000

2.5

VI

Tng din tích các phòng

1

Din tích phòng hc  (m2)

50

2

Din tích phòng hc b môn (m2)

75

3

Din tích phòng chun b (m2)

3

Din tích thư vin (m2)

50

4

Din tích nhà tp đa năng

(Phòng giáo dc rèn luyn th cht) (m2)

5

Din tích phòng khác (….)(m2)

25

VII

Tng s thiết b dy hc ti thiu

ơn v tính: b)

S b/lp

1

Khi lp 1.2.3.4.5

1/1

2

Khi lp 6.7.8.9

5/1

3

Khi lp 10.11.12

3/1

4

Khu vườn sinh vt, vườn đa lí (din tích/thiết b)

2

80

5

…..

VIII

Tng s máy vi tính đang s dng phc v hc tp  (Đơn v tính: b)

95

S hc sinh/b

IX

Tng s thiết b đang s dng

S thiết b/lp

1

Ti vi

6

2

Cát xét

5

3

Đu Video/đu đĩa

6

4

Máy chiếu OverHead/projector/vt th

39

5

Thiết b khác…

..

………

Ni dung

S lượng (m2)

X

Nhà bếp

100

XI

Nhà ăn

300

Ni dung

S lượng phòng, tng din tích (m2)

S ch

Din tích

bình quân/ch

XII

Phòng ngh cho hc sinh bán trú

300

240

3m2

XIII

Khu ni trú

XIV

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho hc sinh

S m2/hc sinh

Chung

Nam/N

Chung

Nam/N

1

Đt chun v sinh*

x

x

2

Chưa đt chun v sinh*

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 1 2014 14:56 ) Đọc tiếp bài này...
 

Thông báo Công khai thông tin của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2013 - 2014

Email In PDF.

Biu mu 10

(Kèm theo Thông tư s 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 ca

B Giáo dc và Đào to)

 S GIÁO DC & ĐÀO TO QUNG NINH

   TRƯỜNG TH-THCS-THPT VĂN LANG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ s vt cht ca cơ s giáo dc ph thông,

năm hc 2013 - 2014 

STT

Ni dung

S lượng

Bình quân

I

S phòng hc

S m2/hc sinh

II

Loi phòng hc

-

1

Phòng hc kiên c

37

1.25

2

Phòng hc bán kiên c

-

3

Phòng hc tm

-

4

Phòng hc nh

-

5

S phòng hc b môn

5

2.5

6

S phòng hc đa chc năng (có phương tin nghe nhìn)

-

-

7

Bình quân lp/phòng hc

37

1/1

8

Bình quân hc sinh/lp

35

-

III

S đim trường

1

-

IV

Tng s din tích đt  (m2)

9998

7.5

V

Tng din tích sân chơi, bãi tp (m2)

3000

2.5

VI

Tng din tích các phòng

1

Din tích phòng hc  (m2)

50

2

Din tích phòng hc b môn (m2)

75

3

Din tích phòng chun b (m2)

3

Din tích thư vin (m2)

50

4

Din tích nhà tp đa năng

(Phòng giáo dc rèn luyn th cht) (m2)

5

Din tích phòng khác (….)(m2)

25

VII

Tng s thiết b dy hc ti thiu

ơn v tính: b)

S b/lp

1

Khi lp 1.2.3.4.5

1/1

2

Khi lp 6.7.8.9

5/1

3

Khi lp 10.11.12

3/1

4

Khu vườn sinh vt, vườn đa lí (din tích/thiết b)

2

80

5

…..

VIII

Tng s máy vi tính đang s dng phc v hc tp  (Đơn v tính: b)

95

S hc sinh/b

IX

Tng s thiết b đang s dng

S thiết b/lp

1

Ti vi

6

2

Cát xét

5

3

Đu Video/đu đĩa

6

4

Máy chiếu OverHead/projector/vt th

39

5

Thiết b khác…

..

………

Ni dung

S lượng (m2)

X

Nhà bếp

100

XI

Nhà ăn

300

Ni dung

S lượng phòng, tng din tích (m2)

S ch

Din tích

bình quân/ch

XII

Phòng ngh cho hc sinh bán trú

300

240

3m2

XIII

Khu ni trú

XIV

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho hc sinh

S m2/hc sinh

Chung

Nam/N

Chung

Nam/N

1

Đt chun v sinh*

x

x

2

Chưa đt chun v sinh*

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 1 2014 14:51 ) Đọc tiếp bài này...
 

Quyết điịnh về việc ban hành mục thu đối với học sinh trường Văn Lang năm học 2013 - 2014

Email In PDF.

Hội đồng quản trị

công ty cổ phần sách và TBTH

Số:  36  /QĐ-HĐQT-2013                                                                                                                                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                   Hạ Long, ngày  05 tháng 10 năm 2013          

Quyết định

Mức thu tiền đối với học sinh

Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang năm học 2013 - 2014

 Chủ tịch hội đồng quản trị

công ty cp Sách và TBTH quảng ninh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ vào Qui định số 3815/QĐ-UB ngày 12/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “về Qui định khung mức thu học phí đối với trường Dân lập, Tư  thục trên địa bàn tỉnh”.

 - Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách và TBTH Quảng Ninh.

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và Trường TH – THCS - THPT Văn Lang (sau đây gọi tắt là Trường Văn Lang) trong cuộc họp với đại diện Cha mẹ học sinh của 37 lớp học tại Trường Văn Lang tổ chức vào ngày 12/9/2013.

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 35/HĐQT-2013 ngày 04/10/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Theo đề nghị của Ông Giám đốc Công ty.

Quyết định

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 17 Tháng 1 2014 14:45 ) Đọc tiếp bài này...
 

Danh sách đội viên năm học 2013 - 2014

Email In PDF.

Xem danh sách đội viên năm 2013 - 2014 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 15:08 )
 
Trang 5 trong tổng số 8

Liên kết Website