Đang truy cập: Trang chủ TUYỂN SINH Hướng dẫn tuyển sinh

Hướng dẫn tuyển sinh

   

Tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả các học sinh Việt Nam và nước ngoài có độ tuổi và nắm vững chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

+ Hạnh kiểm: Khá trở lên

+ Học lực: từ Khá trở lên

+ Sức khỏe, Tâm lý: Tốt

2. Quy trình tuyển sinh

2.1. Đăng ký đầu vào:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 16:14

Đọc tiếp bài này...

   

Thông báo tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2017 - 2018

Thc hin Thông tư s 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 ca B Giáo dc và Đào to v vic ban hành Quy chế tuyn sinh trung hc cơ s và tuyn sinh trung hc ph thông (gi tt Quy chế 11); Thông tư s 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 v vic b sung đim a, khon 2, Điu 7 Quy chế tuyn sinh trung hc ph thông ban hành kèm theo Thông tư s 11/2014/TT-BGDĐT ca B Giáo dc và Đào to;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 15 Tháng 12 2016 23:32

Đọc tiếp bài này...

   

Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT

Xem nội dung thông tư

Xem văn bản hướng dẫn của Sở GD & ĐT

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 09 Tháng 10 2016 01:18
   

Liên kết Website