Báo cáo VV thực hiện pháp lệnh phòng chống tham nhũng năm học 2012 - 2013

14/07/2020 324

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH

Số: /STB-2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 07 tháng 5 năm 2013


BÁO CÁO
“Về việc thực hiện pháp lệnh về phòng chống tham nhũng năm học 2012-2013
Của Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang”

 

1. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh:
a, Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; ngoài ra các chính sách ưu đãi được áp dụng cụ thể như sau:
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều được ký hợp đồng lao động.
- Tùy theo loại hình lao động như giảng dạy, quản lý, hành chính… Công ty áp dụng trả lượng theo các thang, ngạch bậc lương như đối với cán bộ, giáo viên trường công lập, ngoài ra những giáo viên có bằng khá giỏi, Thạc sĩ, danh hiệu giáo viên giỏi các cấp đều được hưởng thêm hệ số ưu đãi riêng của Công ty từ 0,1 đế 0,3 lần lương so với cùng bậc của trường công lập.
- Công ty thực hiện chính sách tăng lương theo đúng quy định tại các thông tư hường dẫn về chế độ lương, ngoài ra nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động có thành tích lao động tốt được Công ty tăng lương sớm từ 6 tháng đến 1 năm, cụ thể: năm học 2011-2012 có 2 giáo viên được tăng lương sớm, năm học 2012-2013 có 1 giáo viên và 1 nhân viên được tăng lương sớm.
- Chế độ đãi ngộ cho giáo viên đi học nâng cao trình độ: Công ty xây dựng Quy định chính sách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trường. Hiện nay Công ty cấp học phí, tiền tài liệu, hỗ trợ tiền tầu xe cho 4 cán bộ giáo viên đi học Thạc sĩ và Cao cấp lý luận chính trị trong khi vẫn trả đầy đủ lương và các chế độ khác.
- Các chế độ thưởng người có thành tích, thưởng tháng, thưởng theo học ký, theo năm học được thực hiện theo đúng quy chế khen thưởng do Công đoàn nhà trường đề xuất; ngoài ra nhân các ngày lễ, tết Công ty đều có hỗ trợ kinh phí căn cứ mức độ đóng góp của đơn vị vào hiệu quả chung của nhà trường để động viên, khuyến khích người lao động;
- Đối với các chế độ đứng lớp, phụ cấp thâm niên, Công ty đề thực hiện như giáo viên công lập.
- Chế độ nghỉ hè đối với giáo viên được thực hiện như quy định của Bộ GD&ĐT.
- Chế độ giờ giảng thực hiện theo định mức như trường công lập, giáo viên dạy thay, dạy thừa giờ được thanh toán đầy đủ theo quy định của nhà nước.
- Về chế độ bảo hiểm: 100% người lao động được mua bảo hiểm thân thể, BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.
- Hàng năm nhà trường tổ chức hai đợt tham quan, học tập vào đầu năm và kỳ nghỉ hè.

b, Đối với học sinh:
- Về thu học phí đối với học sinh: Mức học phí được thông báo cùng với thông báo tuyển sinh năm học mới, vào đầu năm học sau khi ổn định tổ chức lớp, Công ty và nhà trường cùng bàn bạc với Hội cha mẹ học sinh về các khoản thu để ra quyết định thu trong năm học.
- Đối với các trường hợp được miễn giảm theo chính sách của Nhà nước đều được thực hiện đầy đủ, ngoài ra Công ty còn vận dụng miễn giảm từ 20 đến 50% học phí đối với con cán bộ, giáo viên, nhân viên Công ty, con thứ hai của các gia đình đã có con học tại trường
2. Việc thực hiện thu, chi các khoản đóng góp của người học theo công văn số 2011/SGDĐT-KHTC ngày 01/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Trước khi bước vào năm học mới, Công ty đã ban hành mức thu các khoản đóng góp của người học để nhà trường thông báo cùng với thông báo tuyển sinh để học sinh và phụ huynh quyết định có học tại trường hay không.
- Sau khi tuyển sinh và ổn định tổ chức các lớp học, nhà trường lại làm việc với hội cha mẹ học sinh về các khoản và mức đóng góp của học sinh trong năm học, nghe các ý kiến phản ánh, trao đổi với phụ huynh và làm rõ thêm về các khoản thu để thống nhất và ban hành quyết định mức thu, các khoản thu trong năm học.
- Trong năm học, các khoản thu được thực hiện theo đúng quyết định của Công ty, kể cả lộ trình thu từng khoản, có bản kê thu của giáo viên chủ nhiệm lớp, có kiểm soát của Ban giám hiệu nhà trường và được phản ánh bằng phiếu thu, cập nhật trên hệ thống sổ sách kế toán của Công ty.
- Các khoản thu và mức thu từng khoản: Theo Quyết định số 236/QĐ-2012 ngày 07/9/2012 của Giám đốc Công ty CP sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.
- Về quản lý chi: Các khoản chi theo yếu tố đối với nhà trường bao gồm chi lương, chi thường xuyên, chi khấu hao tài sản và bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường. Toàn bộ các khoản chi đều được thực hiện theo chế độ chính sách của Nhà nước cũng như Công ty đã ban hành, những khoản chi lớn phải lập dự trù, từng khoản chi được lập phiếu chi và theo dõi tại hệ thống sổ sách kế toán của Công ty. Các kết quả thu chi và hoạt động tài chính của nhà trường mỗi năm được kiểm toán 02 lần bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC tại các thời điểm 30/6 và 31/12. Kết quả này cũng được Công ty công khai trong Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và Đại hội cổ đông hàng năm của nhà trường và Công ty, công bố trên websit của Công ty.
Nơi nhận:
- Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT;
- Chủ tịch HĐQT Cty;
- Ban giám đốc Cty;
- Ban giám hiệu trường VL;
- Lưu TCHC. Chủ tịch HĐQT

                                                                                                                                         Đã ký 

                                                                                                                                  VŨ THẾ BÂN

Bài viết liên quan