Thông báo tuyển sinh

Các thông tin tuyển sinh năm học 2020 - 2021

1. MỘT SỐ THÔNG TIN CÔNG KHAI dành cho học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí dự kì tuyển sinh năm học 2020-2021(xem chi tiết tại file đính kèm)

2. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 (Trích VB số 20/KH/VL-1920 ngày 20/5/2020. Về kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang)

4.THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 (Trích VB số 20/KH/VL-1920 ngày 20/5/2020 Về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang)

3. THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 (Trích VB số 20/KH/VL-1920 ngày 20/5/2020 Về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường TH, THCS & THPT Văn Lang)

5. ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 1, 6, 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

6. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
 

1. Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022
2. Thông báo tuyển sinh lớp 1
3. Thông báo tuyển sinh lớp 6
4. Thông báo tuyển sinh lớp 10
5. Thông báo tuyển sinh lớp 1(Thay cho TB số 28c/TB/VL-2021 về Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022)
6. Thông báo tuyển sinh lớp 6 (Thay cho TB số 28b/TB/VL-2021 về Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 – 2022)