Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023

22/05/2022 1224

1. Kế hoạch hoạt động hè 2022
Xem bản kế hoạch tại đây
2. Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
Xem bản kế hoạch tại đây 
3. Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 
- Xem bản kế hoạch tại đây
- Mẫu đơn
4. Kế hoạch tuyển sinh lớp 6
xem bản kế hoạch tuyển sinh lớp 6
5. Kế hoạch tuyển sinh lớp 10