Cam kết về chất lượng GD Tiểu học năm học 2013 - 2014

14/07/2020 313

Biu mu 05

(Kèm theo Thông tư s 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 ca

B Giáo dc và Đào to)

Tên cơ quan qun lý cp trên trc tiếp: S GD&ĐT Qung Ninh

Tên cơ s giáo dc: Trường TH, THCS&THPT Văn Lang

THÔNG BÁO

Cam kết cht lượng giáo dc ca cơ s giáo dc tiu hc năm hc 2013 - 2014

STT

Ni dung

Chia theo khi lp

 
   

I

Điu kin tuyn sinh:

Kim tra đu vào: IQ, Âm nhc, Tiếng Anh.

 

II

Chương trình giáo dc mà cơ s giáo dc tuân th:

- Sáng + Chiu: Đm bo thc hin đy đ chương trình chun theo quy đnh ca B GD&ĐT.

- Đm bo hc sinh được giáo dc toàn đin v các mt: Đc – Trí – Lao – Th - M. Đc bit tăng cường b môn Tiếng Anh.

 

III

Yêu cu v phi hp gia cơ s giáo dc và gia đình:

- Đm bo mi liên h cht ch, thường xuyên gia Nhà trường – Gia đình, đc bit là gia GVCN - CMHS

Yêu cu v thái đ hc tp ca hc sinh:

- Hc sinh chăm ngoan hc tp; thc hin đúng các ni quy, quy đnh ca Nhà trường, ca lp.

 

IV

Điu kin cơ s vt cht ca cơ s giáo dc cam kết phc v hc sinh (như các loi phòng phc v hc tp, thiết b dy hc, tin hc ...):

- Mi lp hc 1 phòng hc riêng.

- Trong tường phòng hc đu trang b: Máy tính – Máy chiếu – Loa; Bàn ghế, ánh sáng, rèm ca đúng quy đnh.

- Cung cp nước ung ti phòng hc.

- Đm bo đ các phòng hc b môn 2 phòng Tin hc vi 50 máy tính ni mng cáp quang; 1 phòng Âm nhc, 1 phòng Thiết b.

- Trang b đ các đ dùng, dng c thí nghim cho các môn có thc hành.

- Có các sân tp th dc: 2 sân bóng r, 1 sân bóng chuyn, 1 sân bóng đá, 4 sân cu lông, 1 bãi xà...

 

V

Các hot đng h tr hc tp, sinh hot ca hc sinh  cơ s giáo dc

- Khi Tiu hc ăn trưa, Ng Bán trú ti trường

- Nhà trường có xe ô tô buýt đưa đón riêng hc sinh Văn Lang đến trường.

- Trong c quá trình hc có s tham gia ca Tình nguyn viên người nước ngoài dy Tiếng Anh

 

VI

Đi ngũ giáo viên, cán b qun lý, phương pháp qun lý ca cơ s giáo dc:

- Tng s 100 đng chí trong đó có: 4 qun lý, 75 giáo viên đu 100% đt chun và trên chun

- Phương pháp qun lí: Phân cp theo chc v, trách nhim và đc thù tng khi hc.

 

VII

Kết qu đo đc, hc tp, sc khe ca hc sinh d kiến đt được

- Hnh kim:

+ Tt: 100%

+ Khá: Không

- Hc lc:

+ Gii: 80.7%

+ Khá:  19.3%

+ TB:Không

 

VIII

Kh năng hc tp tiếp tc ca hc sinh

- 100% lên lp và đ vào các trường THCS có cht lượng trong Thành ph.

 

- 100% lên lp và đ vào các trường THPT có cht lượng trong Thành ph

- 100% hc sinh lên lp, đ TN THPT và đ và các trường Đi hc, cao đng.

                                                                                                H Long, ngày 16 tháng 06 năm 2013

                                                                                                        Th trưởng đơn v

                                                                                                    (Ký tên và đóng du)

                                                                                                               Đã ký 

                                                                                                Đàm Th Thanh Thy

Bài viết liên quan