Kế hoạch phòng chống Covid

05/03/2021 492

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG
Số: 04 /HD/VL-2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 05 tháng 02 năm 2021
 
Kính gửi: Các bộ phận, Tổ chuyên môn, Giáo viên, nhân viên, CMHS và HS nhà trường
 
          Thực hiện Công văn 332/SGDĐT-CTTT ngày 05/02/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Ninhvề thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 728/UBND-DL1 ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh;
          Căn cứ KH 02/KH/VL-2021 của Trường TH, THCS&THPT Văn Lang;
Trường TH, THCS&THPT Văn Lang triển khai thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 như sau:
1. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyệt đối không được chủ quan. 
2. Kích hoạt kịch bản hành động ứng phó với các mức độ của dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường khi học sinh nghỉ học:
2.1. Phương án 1: Chưa có F0, F1, F2
a. Tất cả giáo viên, học sinh khi xác định có yếu tố dịch tễ (có tiếp xúc gần với F0, F1, F2 hoặc đi qua, trở về từ địa phương có ca mắc dịch bệnh trong cộng đồng được Bộ Y tế thông báo) thực hiện theo các bước như sau:
* Đối với Học sinh:
- Báo cáo GVCN và thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất.
- GVCN báo cáo Hiệu trưởng (theo mẫu)
- Nhà trường tổng hợp, báo cáo Sở GD, Phòng GD, UBND Phường, HĐQT Công ty (theo mẫu và qua drive của Sở, Phòng).
* Đối với Giáo viên, nhân viên:
- Báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng nhà trường (theo mẫu) và khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất.
- Nhà trường tổng hợp, báo cáo Sở GD, Phòng GD, UBND Phường, HĐQT Công ty
- Nhân viên y tế đưa GV, NV vào nhóm zalo “Cần được theo dõi Covid-19” của nhà trường để thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình sức khỏe và nhận chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
2.2. Phương án 2: Khi trong nhà trường phát hiện trường hợp có yếu tố dịch tễ thuộc nhóm đối tượng F1, F2.
a. Tất cả giáo viên, học sinh khi xác định có yếu tố dịch tễ (có tiếp xúc gần với F0, F1) thực hiện theo các bước như sau:
* Đối với Học sinh:
- Báo cáo GVCN và thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất.
- Chấp hành nghiêm việc cách li tập trung nếu là đối tượng F1 và cách li tại nhà nếu là đối tượng F2 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chính quyền địa phương.
- GVCN báo cáo Hiệu trưởng (theo mẫu).
- Nhà trường tổng hợp, báo cáo Sở GD, Phòng GD, UBND Phường, HĐQT Công ty (theo mẫu và qua drive của Sở, Phòng).
* Đối với Giáo viên, nhân viên:
- Báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng nhà trường để nhận chỉ đạo và khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất (Khai báo đầy đủ, trung thực và trách nhiệm lịch sử đi lại, tiếp xúc để phục vụ truy vết các đối tượng F3)
- Chấp hành nghiêm việc cách li tập trung nếu là đối tượng F1 và cách li tại nhà nếu là đối tượng F2 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chính quyền địa phương.
- Nhà trường tổng hợp, báo cáo Sở GD, Phòng GD, UBND Phường, HĐQT Công ty
- Nhân viên y tế đưa GV, NV vào nhóm zalo “Cần được theo dõi Covid-19” của nhà trường để thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình sức khỏe và nhận chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
* Nhà trường tổ chức khoanh vùng, giám sát các trường hợp F3, F4 có liên quan với các đối tượng F1, F2 trong nhà trường để nếu có tình huống bất thường thì kịp thời xử lí.
2.3.Phương án3: Khi trong nhà trường phát hiện có trường hợp F0.
- Thực hiện nghiêm túc việc phong tỏa của các cấp có thẩm quyền.
- Tăng cường công tác truy vết để xác định các đối tượng F1, F2, F3, báo cáo với BCĐ phòng chống Covid-19 trên địa bàn để kịp thời xử lí.
3. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng không di chuyển ra khỏi tỉnh Quảng Ninh trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. Động viên cán bộ, giáo viên, học sinh không di chuyển ra khỏi tỉnh Quảng Ninh trong dịp trước, trong và sau Tết nếu thực sự không cần thiết.
4. Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của nhà trường chủ động theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận, bám sát, nắm chắc đơn vị của mình, nắm đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh.
5. Thực hiệnchế độ thông tin báo cáo số liệu theo dõi phòng chống dịch bệnh  trên địa bàn, định kỳ hằng ngày theo quy định và báo cáo đột xuất khi có tình huống (xuất hiện F0, tình huống đột xuất khác).
6. Phân công nhiệm vụ cụ thể BCĐ:
Căn cứ theo tình hình thực tế dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhà trường phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường như sau:
STT NGƯỜI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1 Trưởng Ban: Đ/c Hoàng Thị Kim Khánh - Chịu trách nhiệm chung công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường
- Tiếp nhận các chỉ đạo của Sở, Phòng, UBND Phường để triển khai tới các thành viên
2 Đ/c Nguyễn Thị Hoa – Phó TB, (Thường trực) - Xây dựng KH thực hiện phòng chống Covid theo chỉ đạo của Trưởng Ban
- Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh trong nhà trường, tổng hợp báo cáo Trưởng Ban và Sở GD, Phòng GD, UBND Phường, HĐQT Công ty theo chỉ đạo của Trưởng Ban
3 Các PHT các cấp (Đ/c Hạnh, Nghiêm, Huệ) - Nắm bắt và tập hợp các thông tin về sức khỏe, tình hình dịch bệnh của giáo viên, nhân viên, học sinh theo phân công phụ trách, báo cáo về Đ/c Hoa để cập nhật kịp thời.
4 Đ/c Duyên - YTTH - Phụ trách quản lí, sử dụng toàn bộ vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch
- Lập biểu theo dõi vật tư, trang thiết bị y tế báo cáo BCĐ
- Đề xuất mua bổ sung các trang thiết bị khi cần thiết.
- Phụ trách báo cáo về chuyên môn với các cơ quan y tế cấp trên.
5 Đ/c Hà Giang - Thực hiện các báo cáo về Sở, Phòng theo phân công của BCĐ.
- Xây dựng các biểu mẫu báo cáo nhanh cho giáo viên, nhân viên và học sinh
6. Đ/c Oanh – TT Tổ VP2 Chuẩn bị và đảm bảo công tác vệ sinh nhà ăn và vệ sinh ATTP khi học sinh quay trở lại trường.
7. Đ/c Khải – TT Tổ VP1 Phụ trách công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường học
 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời với BCĐ để điều chỉnh, xử lí.
Nơi nhận:
 • Chủ tịch HĐQT, GĐCT;
 • Ban Chỉ đạo;
 • Ban ĐD CMHS trường;
 • Trưởng các đoàn thể;
 • Các TT, GVCN;
 • Đăng website NT;
 • Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
 
 
Hoàng Thị Kim Khánh
     
       
 
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG
Số:05 /HD/VL- 2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phố
Hạ Long, ngày 26/2/2021
QUY ĐỊNH  
Công việc thực hiện hàng ngày trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
            Nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Quy định công việc cụ thể (hàng ngày) cho từng bộ phận như sau:
I. CÁN BỘ Y TẾ
1. Đầu buổi học: (tính hết 15 phút đầu giờ)
- Kiểm tra khối lượng, chất lượng thực phẩm của nhà ăn.
- Nhận thông tin từ GVCN về học sinh nghỉ ốm và học sinh đến lớp nhưng có biểu hiện sốt, mệt (nếu có).
- Thực hiện cách li học sinh tạm thời (nếu có trường hợp ốm, sốt, nghi ngờ..) theo đúng quy định. 
2. Trong buổi học:
- Tiếp tục xử lí việc những HS bị cách li tạm thời, kiểm tra xác định mức độ các triệu chứng bệnh, thông báo cho CMHS để phối hợp giải quyết.
 - Kiểm tra việc thực hiện các nội dung phòng dịch theo quy định ở các lớp, các tổ chuyên môn, tổ phục vụ. Đặc  biệt chú ý kiểm tra vệ sinh các lớp, bếp ăn, khu vệ sinh. lập và lưu BB kiểm tra.
3. Cuối mỗi buổi học:
- Tổ chức đo thân nhiệt cho 100% HS vào thời điểm từ 15h30 -16h30 hàng ngày). Đ/c Duyên phối hợp với Đ/c Oanh TT  tổ VP2 và Đ/c Dũng TB  QS để phân công cụ thể theo hướng dẫn:
+ Cấp Tiểu học: Duyên + Tổ VP 2
+ Cấp THCS: Đ/c Hoàn  + GV Q Sinh
+ Cấp THPT: Tổ VP2 + Hùng QS
-  Phối hợp GVBM Ghi nhật kí của lớp học (chỉ ghi khi có nhiệt độ 37,5 độ trỏ lên và yêu cầu HS tự ghi sổ nhật kí cá nhân (riêng HS lớp 1,2 GV đo nhiệt độ ghi và kí xác nhận vào sổ HS)
- Thu gom khẩu trang đã qua sử dụng trong và ngoài NT (nếu có), xử lí theo quy trình.
4.  Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định (với y tế phường và NT)
II. GIÁO VIÊN QUẢN SINH
1. Tại cổng trường:
- Điều tiết mọi việc dừng đỗ, tụ tập đông người của PH và HS.
- Nhắc nhở PH và HS thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.
2. Trong trường:
- Nhắc nhở HS thực hiện giãn cách khi vui chơi, ăn uống tại Catin
- Giám sát việc đeo khẩu trang của HS và việc bỏ khẩu trang (đã qua sử dụng) vào nơi quy định.
- Phối hợp cùng Đ/c Duyên y tế cập nhật, tổng hợp các biểu báo cáo về sĩ số, thân nhiệt của các lớp, báo cáo theo đường link về PGD, Y tế TP, Công an TP ( khi có yêu cầu) và CVP trước 9h hàng ngày.
- Thực hiện vệ sinh các bồn rửa tay - máng rửa tay với các mốc thời gian: 7h30, 9h30, 14h30, và 16h00 hàng ngày.
III. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1. Thời gian 15 phút đầu giờ:
1.1. Kiểm tra hiện trạng lớp (vệ sinh lớp, sự thông thoáng lớp học, 02 lọ nước rửa tay, giấy  -khăn lau, 100%  HS  đeo khẩu trang và chỉ bật điều hòa khi trời nóng).
1.2. Cho HS tập thể dục đầu giờ.
1.3. Dành thời gian kiểm tra việc thực hiện của HS với 05 câu hỏi:
- (1) có ai bị ốm, mệt, sốt không? (2) Có mang bình nước, cốc uống nước riêng không? (3) có vứt KT bừa bãi sau sử dụng không? (4) Khi đi học về có về nhà ngay không và có gặp gỡ ai không? (5) Bản thân/người trong GĐ có đi du lịch/thăm viếng đến nơi có dịch hoặc tiếp xúc người nhiễm bệnh/nghi nhiễm không?
- Quan sát xem có HS nào có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hay không, nếu có thì thực hiện các bước theo quy định (cho HS xuống y tế tạm thời cách ly, báo CMHS đón về nhà theo dõi cách ly/đưa đi bệnh viện kiểm tra) ghi vào nhật kí theo dõi thân nhiệt của cá nhân học sinh, của lớp 1.4. Kiểm tra nhật kí ghi chép của HS (KT xác suất 5-7 HS/ngày).
2. Báo cáo:
- Báo cáo sĩ số, và bảng theo dõi thân nhiệt (driver): Hoàn thành trước 8h00 và 14h30 hàng ngày đảm bảo tính chính xác
- Báo cáo đột xuất với Ban lãnh đạo NT: Khi có sự việc bất thường.
3. Phân công  HS (TrH) lau khử khuẩn sau giờ học buổi chiều.
            - Phân công HS (theo nhóm từ 4-6HS/nhóm, sao cho mỗi nhóm chỉ thực hiện 1 lần/tuần) sau buổi học chiều thực hiện lau chùi mặt bàn ghế, bảng, tay nắm cửa, các đồ vật trong lớp, các bề mặt hay chạm tay, tay vịn lan can-cầu thang thuộc phạm vi lớp học.
4. Giờ Chào cờ và giờ Sinh hoạt lớp:
            - Nhận xét, đánh giá, RKN việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong tuần. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và đề ra KH, biện pháp, yêu cầu cần đạt cho tuần tiếp theo.
- Kiểm tra kiến thức phòng, chống Covid-19 và các dịch bệnh khác.
5. Lưu ý khi tổ chức thực hiện:
            - Cần bám sát, nghiên cứu và thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh, ngành Y tế, của Sở GD&ĐT và của NT. Cần nâng cao trách nhiệm, không được lơ là, chủ quan.
            - Cần có cách thức, biện pháp tuyên truyền, tập huấn, nhắc nhở, giám sát, rút kinh nghiệm, thực hiện (cụ thể, sáng tạo, phù hợp với từng lớp) để HS có thể chủ động, tự giác thực hiện đúng, triệt để, thực chất.
            - Trong sổ chủ nhiệm: Cần có kế hoạch thực hiện cụ thể (tuần, ngày) để không bỏ sót nội dung cần thực hiện theo nhiệm vụ được giao của GVCN; Mở mục Nhật kí để ghi chép đầy đủ tình hình sĩ số và kết quả kiểm tra việc thực hiện của HS theo ngày (có số liệu cụ thể).
-  GVCN phối hợp PH để chủ động nguồn nước rửa tay, khăn giấy, dụng cụ vệ sinh khuẩn tại lớp mình. Khuyến khích các lớp trang bị máy đo thân nhiệt  khoảng 350.00đ/máy.
IV. GIÁO VIÊN BỘ MÔN
1. Mỗi khi lên lớp cần quan sát lớp học về vệ sinh, về sự thông thoáng, chỉ bật điều hòa khi thời tiết nóng.
2. Nhắc nhở HS đeo khẩu trang suốt tiết học.
3. GVBM tiết cuối cùng của buổi học cần cho HS ra về theo đúng thời gian quy định, đồng thời  giúp GVCN quản lí nhóm HS được phân công làm nhiệm vụ vệ sinh phòng học sau buổi học.
4. GV TD phải tổ chức cho HS rửa tay ngay khi kết thúc tiết học.
5. GVBM khi dạy học tại các phòng chức năng, tổ chức cho  HS lau chùi sau mỗi tiết học (tay nắm cửa, mặt bàn ghế, vật dụng).
6. Có trách nhiệm quan sát, nhắc nhở học sinh toàn trường thực hiện đúng các yêu cầu PCD.
V. NHÂN VIÊN
1. Tổ Văn phòng 1
1.1. Nhân viên bảo vệ
- Đeo khẩu trang trong suốt ca làm việc.
- Kiểm soát tốt CMHS, khách vào trường liên hệ công việc, không để CMHS vào trường đón con. Những người không phải là cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường (gọi là khách) khi đến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau:
+ Đo nhiệt độ, nếu từ  37,5 độ trở nên thì không cho vào trường.
+ Ghi lại thông tin của khách theo mẫu.
+ Hướng dẫn khách đến đúng nơi liên hệ công việc, không được đi sang các khu vực khác. - + + Không cho học sinh ra khỏi trường trong buổi  học.
 - Có trách nhiệm nhắc nhở khi học sinh/ phụ huynh khi  tụ tập đông tại khu vực cổng trường.
1.2. Nhóm lao công
- Sau buổi học, thực hiện lau khử khuẩn nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật trong phòng học, tay nắm cửa, tay vịn lan can, cầu thang, phòng chức năng, khu Bán trú Trung học, khu vệ sinh, (trừ các lớp trung học, nhà ăn, bán trú khu B). Cuối ngày bổ sung xà phòng nếu đã sử dụng hết. Duy trì vệ sinh các khu vực khác như bình thường.
- Phân công:
C. Nga: Dãy nhà A;  tầng 1, 2  nhà  G; 01 phòng tầng 1 nhà C.
C. Hà: Nhà G Tầng 3, 4 ; 02 phòng tầng 1 nhà  C
C.Trang: Nhà E;  2 phòng tầng 3 nhà D
C. Nguyệt: Tầng 2 và 01 phòng tầng 3  nhà C; 02 phòng tầng 2 nhà D.
C. Thanh: Nhà  B, 02 phòng tầng 1 nhà  C.
C. Thư: Tầng 3, 4 nhà C.
1.3. Nhân viên khác
- Hỗ trợ tại các cổng trường giờ tan học:
+ Cổng chính 1: Đ/c Hồi; Cổng 2: Đ/c Khải; Cổng 3: Đ/c Giới .
- Hỗ trợ nhóm lao công lau khử khuẩn cuối buổi học sáng.
+ C.Huyền: Nhà A;  C. Đ Giang: Nhà C; Hoàn: Khu D.
2. Tổ Văn phòng 2
- Tổ chức ăn giãn cách ( xin ý kiến Đ/c Huệ - PHT để chuyển khối 4,5 xuống ăn ca 2 cùng cấp THCS).
- Lau khử khuẩn khu vực phòng  bán trú, nhà ăn, bếp ăn và các công cụ, dụng cụ hàng ngày.
- Vệ sinh khu rửa tay đảm bảo luôn sạch sẽ vào các khung giờ: 6h30, 8h30, 14h00, cuối ngày bổ sung xà phòng nếu đã sử dụng hết.
- Phối hợp đo nhiệt độ học sinh cấp TH, THPT cuối ngày học theo phân công của Đ/c Duyên Y tế.
- Thực hiện nghiêm túc lịch giặt theo quy định
VI. BÍ THƯ ĐOÀN, TỔNG PT ĐỘI
1. Tổ chức phát thanh về nội dung phòng, chống dịch bệnh, thời lượng từ 5 phút/ bản tin vào giờ ra chơi tiết 2 thứ 6 hàng tuần. 
2. Phối hợp giáo dục, nhắc nhở HS hàng ngày về PCDB. 
3. Tham mưu, đề xuất cách làm hay, hiệu quả và khen thưởng/kỉ luật các cá nhân, tập thể trong công tác PCD..
VII. BAN CHỈ ĐẠO PC COVID - 19
1. Kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện của các thành phần (từ I->VI) và của HS hàng ngày
 - Phân công các khu vực:
+ Đ/c Hoa: Nhà xe, Phòng Y tế, Cổng trường.
+ Đ/c Nghiêm: Nhà  D,E.
+ Đ/c Hạnh: Nhà A,G, sân trường.
+ Đ/c Huệ: Nhà B,C.
-  Các thời điểm kiểm tra: 6h45,9h30,13h30,15h và 16h30 hàng ngày(mỗi ngày chọn tối thiểu 2 thời điểm để kiểm tra).
- Mỗi lần kiểm tra ghi chép đầy đủ, cuối ngày nộp biên bản về CVP tập hợp để RKN.
2. Thực hiện báo cáo:
- Báo cáo Sở, Phòng GD&ĐT: Văn bản Đ/c Hoa; Drive: Đ/c Hà Giang.(phối hợp với Đ/c Duyên để đảm bảo tính chính xác).
- Báo cáo Y tế : Sĩ số và thân nhiệt  Đ/c Duyên (phối hợp với Quản sinh để đảm bảo tính chính xác).
3. Đôn đốc, nhắc nhở, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, khắc phục, tham mưu kịp thời.
          * Ghi chú: Toàn thể CB, GV, NV khi đến trường thực hiện đeo khẩu trang suốt buổi làm việc và chịu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe, nếu ốm sốt phải nghỉ ở nhà và báo cáo Hiệu trưởng.
 
Nơi nhận:
 • Ban Chỉ đạo NT;
 • Các thành phần như trên;
 • Lưu.
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PC COVID-19
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã kí)
 
     Hoàng Thị Kim Khánh
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG
Số: 06/KH/VL-2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 27 tháng 02 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 
TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI
(Thực hiện từ 01/3/2021)
 
          Căn cứ văn bản số 128-TB/TU ngày 22/02/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, BCĐ cấp tỉnh về PCDB Covid-19 về việc triển khai các biện pháp cấp bách PCDB Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 22/02/2021;
Căn cứ văn bản số 459/SGD&ĐT-CTTT ngày 25/02/2021 của Sở GD&ĐT về đảm bảo các điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập trung tại trường;
Căn cứ văn bản số 1443/UBND-VP ngày 27/02/2021 của UBND TP Hạ Long về việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập tại trường;
          Căn cứ các văn bản của Phòng GD&ĐT Hạ Long: VB số 182 ngày 23/02/2021 về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn đón HS trở lại trường học trong tình hình mới, VB số 205 ngày 26/02/2021 về đảm bảo các điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập trung tại trường, VB số 206 ngày 27/02/2021 về bổ sung, điều chỉnh nội dung hướng dẫn các  điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập tại trường từ 01/3/2021;
          Trường TH, THCS và THPT Văn Lang tiếp tục xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đảm bảo an toàn tuyệt đối trong PCDB Covid-19 và không để bất ngờ, bị động trong công tác PCDB.
2. Yêu cầu:Toàn thể CB, GV, NV và HS, CMHS thực hiện nghiêm các quy định về PCDB Covid-19; nhận thức đúng tính chất, mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và nghiêm túc thực hiện các nội dung kế hoạch.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Số điện thoại liên hệ
Khi có nội dung, sự việc quan trọng, cần kíp liên quan đến PCDB Covid-19 thì liên hệ các số điện thoại sau:
1.1. Cơ quan Y tế
- Bộ Y tế: 1900 9095
- Sở Y tế Quảng Ninh: 0966 631 313
- Đường dây nóng báo dịch tỉnh Quảng Ninh: 1800 9214/0913 539 977
- Trung tâm Y tế TP Hạ Long: 0203 3829 449 (0906 152 382 (đ/c Toan-Phó GĐ)
- Y tế Phường Hồng Gai: 0203 3623 700/0978 617 384 (đ/c Quyên- Q.Trạm trưởng).
          Yêu cầu BCĐ lưu các số ĐT trong danh bạ theo cách: để chữ Y tế lên đầu (Y tế QN, Y tế TP, Y tế Phường).
1.2. BCĐ nhà trường
- Trưởng Ban: Bà Hoàng Thị Kim Khánh- Hiệu trưởng, ĐT: 0904 735 678.
- Phó Trưởng Ban thường trực: Bà Nguyễn Thị Hoa- PHT, ĐT: 0917 616 929.
- Cán bộ y tế trường: Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên, ĐT: 0932 552 668.
2. Rà soát, lập danh sách CB, GV, NV, HS đi từ tỉnh ngoài về, tính từ 14/02/2021
- Tổng số: 74 HS, 08 GV (danh sách: đ/c Hà Giang lập và báo cáo Sở, Phòng).
- Yêu cầu tiếp tục báo cáo số GV, HS hết thời hạn cách ly ngày 01/3/2021 và các ngày tiếp theo.
- HS nghỉ học được nhà trường tổ chức dạy trực tuyến/dạy bù để đảm bảo quyền lợi và chương trình học tập cho các con.
3. Thành lập đội phản ứng nhanh PCDB
3.1. Đội trưởng:Thầy Đinh Văn Nghiêm-PHT, Phó BCĐ, ĐT: 0984 724 266
3.2. Các đội viên:
Thầy Mai Văn Quyết- Bí thư ĐTN, UV BCĐ, ĐT: 0987 571 558
Thầy Đặng Đình Dũng- Trưởng Ban QS, UV BCĐ, ĐT: 0982 136 589
          Thầy Lê Khắc Huynh- Bí thư CĐGV, ĐT: 0364 005 228
          Thầy Mai Đức Phú- GV GDQP, ĐT: 0356 273 927
          Thầy Nguyễn Việt Hùng, NV Quản sinh, ĐT: 0971 441 034
          Và các GVCN/GVBM tại thời điểm phát hiện trường hợp HS sốt, ho, khó thở.
3.3. Nhiệm vụ:Kích hoạt triển khai nghiệp vụ theo VB số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học.
- Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, tổ chức tập huấn, diễn tập tình huống cho đội phản ứng nhanh. Xây dựng Quy trình cụ thể, chi tiết kèm theo.
4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để PCDB
4.1. Phòng Y tế, phòng Cách ly tạm thời
- Sắp đặt gọn gàng, dễ thấy, dễ lấy; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn sạch sẽ.
- Phòng Y tế: Để, bảo quản các trang thiết bị, vật tư y tế PCDB (khẩu trang y tế dự phòng, máy đo nhiệt độ, dung dịch rửa tay sát khuẩn, khăn/giấy lau tay, bột cloramin B để khử khuẩn, áo mưa “giấy”);
- Phòng Cách ly tạm thời: Dành phòng Quản sinh để làm phòng Cách ly tạm thời.
+ Có giường, tấm ngăn, giấy A4, sổ trực và ghi chép, 01 máy đo nhiệt độ, 01 hộp khẩu trang y tế, 02 chai dung dịch sát khuẩn tay, 03 tấm chắn giọt bắn, 02 khăn lau, 01 hộp giấy ăn, 03 áo mưa “giấy”, 01 thùng đựng khẩu trang đã qua sử dụng.
+ Phân công trực: Thầy Đặng Đình Dũng (thứ 2, 4, 6) và thầy Nguyễn Việt Hùng (thứ 3, 5, 7).
4.2. Số lượng các trang thiết bị, vật tư y tế
- Khẩu trang y tế dự phòng: 2.000 chiếc
- Máy đo nhiệt độ điện tử: 07 chiếc (có pin dự phòng)
- Dung dịch rửa tay sát khuẩn: nhà trường tự điều chế theo nhu cầu sử dụng (tại các lớp: CMHS hỗ trợ)
- Xà phòng rửa tay: nhà trường trang bị theo nhu cầu sử dụng
- Khăn lau sạch dự phòng: 12 chiếc
- Giấy ăn dự phòng: 02 hộp
- Áo mưa “giấy” dự phòng: 05 chiếc
- Bột cloramin B dự phòng: 05kg
- Thùng rác đựng khẩu trang đã qua sử dụng (có nhãn): 04 (trước các khu C, D, E, G).
5. Tổ chức công tác dạy-học và các hoạt động giáo dục đảm bảo PCDB
5.1. CB, GV, NV và HS trước khi đến trường
- Thực hiện ăn sáng tại nhà;
- Thực hiện đo nhiệt độ, ghi sổ Nhật kí nhiệt độ cá nhân theo ngày (PH phải kí sổ);
- Có bình nước cá nhân, khẩu trang dự phòng, giấy lau…
5.2. CB, GV, NV và HS, CMHS trên đường đến trường
- Đeo khẩu trang;
- Không tiếp xúc người khác. Nếu tiếp xúc thì phải giữ khoảng cách, ít nói chuyện.
- Xe ô tô bus phải được vệ sinh, khử khuẩn trước và sau khi đưa, đón HS (GV/NV phụ trách xe phải giám sát thực hiện, chụp minh chứng tối thiểu 02 lần/tuần).
5.3. CB, GV, NV và HS khi vào đến cổng trường
- Rửa tay sát khuẩn ngay tại cổng trường hoặc ngay tại lớp;
- CMHS dừng bước ngoài cổng trường, trong mọi điều kiện thời tiết (trừ khi vào nộp học phí thì phải đo nhiệt độ và để lại thông tin ở phòng bảo vệ);
- CMHS không tụ tập đông, cần đảm bảo giãn cách;
- GVCN ghi nhận nhiệt độ từ sổ của HS, ghi vào Nhật kí nhiệt độ của lớp và thực hiện báo cáo sĩ số trên drive. Nếu có trường hợp sốt, ho thì xử trí theo VB số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học.
5.4. CB, GV, NV và HS trong buổi học
- Đeo khẩu trang trong suốt buổi học, kể cả giờ ra chơi (GV nhắc nhở HS thường xuyên).
- Nhắc HS nên thay khẩu trang mới ở buổi học chiều (khẩu trang thay ra phải bỏ vào thùng rác có ghi dòng chữ “Nơi bỏ khẩu trang đã qua sử dụng”);
- Giữ khoảng cách khi học tập và vui chơi (không chụm đầu, không bắt tay…).
- GVBM quan sát HS. Nếu có trường hợp sốt, ho thì xử trí theo VB số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học.
5.5. CB, GV, NV và HS khi ăn/ngủ bán trú
- Ngồi tối đa 04 người/bàn ăn;
- Trong quá trình ăn hạn chế nói chuyện, không nói to, cần ăn khẩn trương (GV/NV có trách nhiệm nhắc nhở);
- Ăn xong phải đeo khẩu trang ngay;
- Đeo khẩu trang cả khi ngủ;
- GV/NV trông bán trú cần kiểm tra tình trạng sức khỏe HS thường xuyên. Nếu có trường hợp sốt, ho thì xử trí theo VB số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học.
5.6. CB, GV, NV và HS khi ra về
- Đo nhiệt độ tại lớp, ghi sổ Nhật kí nhiệt độ cá nhân, GV đo kí sổ. Nếu có trường hợp sốt, ho thì xử trí theo VB số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học.
- Ra về theo các cổng và khung giờ đã quy định;
- Đeo khẩu trang;
- Không la cà, tụ tập, không tiếp xúc, ít nói chuyện. CMHS phải giám sát lộ trình đi/về của con.
6. Các biện pháp đồng bộ để đảm bảo PCDB hiệu quả
6.1. Tổ chức giãn cách
a) Tại các cổng
- Nhà trường có 03 cổng, đã phân luồng, tuyến cho từng loại phương tiện (ô tô-cổng chính 1, xe máy-cổng 2, xe ô tô đưa đón HS-cổng 3);
- Chia 02 khung giờ học:
+ Đến trường: 7h00- HS trung học, 7h20-HS tiểu học
+ Ra về: 16h15- HS trung học, 16h30-HS tiểu học.
b) Tại nhà ăn
- Công suất nhà ăn có tổng số 156 bàn x 6HS/bàn x 02 ca ăn = 1872 HS.
- Nay thực hiện giãn cách mỗi bàn 04 HS và tổ chức chia HS ăn 02 ca.
+ Bữa trưa có 1175 suất ăn:
Ca 1: HS Tiểu học (trừ lớp 5), tổng số 566 HS
Ca 2: HS THCS, lớp 5 và 90 HS THPT, tổng số 609 HS.
+ Bữa chiều có 675 suất ăn TH: Ăn tại nhà ăn: 611 HS; Ăn tại lớp: lớp 1A, 1B.
c) Tại Cantin
- Người bán hàng phải đeo khẩu trang.
- Thực hiện nghiêm các nội dung sau (phân công thầy Dũng và thầy Hùng-QS giám sát thực hiện):
+ Buổi sáng chỉ được bán hàng trong giờ ra chơi tiết 2 và cuối buổi học
+ Số người ngồi ăn trong nhà: tối đa 10 người, mỗi người/bàn
+ Kẻ vạch giãn cách (1.1m), tổ chức cho HS xếp hàng theo đúng vạch kẻ. Không bán cho HS không thực hiện đúng vạch giãn cách.
- Nếu HS cố tình không thực hiện giãn cách, báo cáo với BLĐ để xử lí kỉ luật.
6.2. Đo nhiệt độ, ghi thông tin đối với tất cả khách đến trường
- Tất cả những người vào trường đều phải có lí do chính đáng (báo cáo bảo vệ);
- Bảo vệ phải thực hiện nghiêm việc đo nhiệt độ khách vào trường, đồng thời ghi lại thông tin (họ tên, điện thoại liên hệ, nơi ở, thời gian đo, nhiệt độ).
6.3. Công tác truyền thông
- Nhà trường thường xuyên truyền thông các nội dung, thông tin, các văn bản chỉ đạo về dịch bệnh Covid-19 thông qua các nhóm zalo tới CB, GV, NV, HS và CMHS.
- Đồng thời treo/dán 06 pano/áp phích của Y tế Bộ, Tỉnh tại 08 vị trí:
          + 06 áp phích: (1) những điều HS cần làm tại nhà, (2) tại trường, (3) vệ sinh môi trường, (4) xử lý khi có HS nghi nhiễm, (5) 5K, (6) quy định đeo khẩu trang.
          + 08 vị trí:
          Tại mỗi lớp: (02) 5K và Những việc HS cần làm tại trường
          Tại bảng tin trong cổng: cả 06 áp phích
          Tại bảng kính ngoài cổng: (1), (2) và (6)
          Tại phòng Y tế: cả 06 áp phích
          Tại phòng Cách ly tạm thời: (1), (3) và (4)
          Tại phòng Bảo vệ: (5) và (6)
          Tại Cantin: (5) và (6)
          Tại Hiệu bộ: 05 áp phích (trừ (2)).
- GVCN lớp nghiêm túc thực hiện các nội dung tuyên truyền cho HS trong các giờ Chào cờ, giờ Sinh hoạt lớp.
- Đoàn thanh niên tổ chức phát thanh hàng ngày về công tác PCDB Covid-19.
6.4. Công tác vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo môi trường sạch thoáng
- Tổ chức lau khử khuẩn bề mặt trước-sau mỗi buổi học và trước-sau khi ngủ bán trú (các lớp trung học GV tổ chức cho HS tự lau, NV tổ phục vụ lau các lớp tiểu học);
- Công tác nấu ăn đảm bảo ATVSTP, vệ sinh sạch sẽ khay ăn, dụng cụ ăn;
- Tăng cường lau (bằng chất tẩy rửa thông thường) nhiều lần trong ngày các khu vệ sinh và các chậu/máng rửa tay tại các thời điểm: 6h30, 9h00, 12h45 (tổ VP2), 8h00, 10h00, 14h30, và 16h00 (Quản sinh);
- Tổ chức tổng dọn vệ sinh toàn trường (01 lần/tuần, vào thứ 7/CN), khử khuẩn bằng Cloramin B/nước javen.
- Mở thông thoáng tất cả các cửa phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, hạn chế bật điều hòa. Giữ VS chung, không để sàn nhà bị ẩm ướt/rơi vãi đồ ăn uống.
6.5. Mỗi CB, GV, NV
- Tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà.
- Nếu sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghier ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
- Thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang trong suốt buổi làm việc.
- GV/NV y tế trường cần thực hiện tốt nội dung “Những việc GV/NV y tế cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh Covid-19”.
6.6. Các đơn vị liên kết với nhà trường
- Các đơn vị: Cung cấp thực phẩm, Cantin, Trung tâm Anh ngữ, xe đưa đón HS phải viết Cam kết về đảm bảo công tác PCDB Covid-19:
          + Về con người: Thực hiện đeo khẩu trang; Đảm bảo sức khỏe, không mắc Covid-19; Khi đến nhà trường làm việc không bị sốt, ho, khó thở; Được bảo vệ đo nhiệt đô và ghi thông tin đầy đủ.
          + Xe đưa đón, cantin: được lau, khử khuẩn hàng ngày, đảm bảo yêu cầu.
- Điện thoại liên hệ:
          + Trung tâm:
          TT NN Shelton Hạ Long: 0903 456 522 (anh Vũ Đức Toàn-GĐ)
          TT NN Tiếng Anh ABC: 0913 028 829 (chị Nguyễn Thị Dung-GĐ)
          + Cung cấp thực phẩm:
          Cty cung ứng TP mỏ KH: 0986 121 624 (chị Nguyến Thị Hiền-GĐ)
          Cty CPTM Việt Nguyễn: 0913 502 868 (chị Nguyễn Thị Thu Hường-GĐ).
          + Xe đưa đón HS:
          Xe 1: 0974 949 310 (anh Đào Quang Chúc)
          Xe 2: 0796 308 473 (anh Nguyễn Văn Quân)
          Xe 3: 0989 541 165 (anh Hoàng Văn Giang)
          Xe 4: 0932 888 338 (anh Trần Đình Tân)
          Xe 5: 0968 842 188 (anh Phạm Văn Thiết)
          + Cantin: 0946 255 438 (chị Nguyễn Thị Mai).
6.7. Phối hợp chính quyền địa phương
- Thường xuyên phối hợp với UBND phường Hồng Gai để thực hiện tốt công tác PCDB (số ĐT của đ/c Tuấn-Phó CT: 0913 578 538).
- Báo cáo phường nếu có việc bán hàng tại khu vực cổng trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
1.1. Ban Chỉ đạo
- Họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Trưởng Ban và các Phó TB thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 (theo các kênh chính thống) để chỉ đạo kịp thời.
- Phó Ban thường trực chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
- BLĐ trực cổng trường từ 6h55 đến 7h20 để đón HS và quán xuyến công tác PCDB.
1.2. Ban đại diện CMHS trường, Trưởng các đoàn thể, các tổ trưởng, GVCN
- Chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt, giám sát việc thực hiện KH trên đối với người lao động/thành viên thuộc đoàn thể mình phụ trách, HS của lớp chủ nhiệm.
1.3. GVCN
- Thông báo, hướng dẫn HS/CMHS thực hiện nội dung “Những việc HS cần làm tại nhà để phòng tránh mắc bệnh Covid-19” và “Những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh Covid-19” (NT đã gửi zalo TTCM).
- Hướng dẫn, giám sát HS thực hành các kĩ năng, cách thức PCDB theo đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
- Thường xuyên uốn nắn, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và phản ánh tình hình thực hiện của HS (đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách…) với CMHS trên zalo lớp.
- Ghi chép và lưu đầy đủ các minh chứng về thực hiện PCDB của lớp.
2. Lập các sổ, biểu mẫu
- Trưởng ban lập mẫu sổ Nhật kí nhiệt độ cá nhân HS, sổ Nhật kí nhiệt độ lớp (GVCN) và mẫu biên bản kiểm tra của BCĐ.
- Đ/c Nghiêm lập mẫu trên driver về báo cáo sĩ số dành cho các GVCN lớp, CTCĐ.
3. Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCDB Covid-19
3.1. Các nội dung kiểm tra:
- Công tác vệ sinh, lau khử khuẩn theo quy định.
- Công tác thực hiện 5K, thực hiện “Những việc GV/NV y tế cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh Covid-19”, thực hiện “Những việc HS cần làm tại trường để phòng tránh mắc bệnh Covid-19” của mỗi cá nhân, tập thể.
3.2. BLĐ, Chánh VP, cán bộ Y tế trường:
- Thực hiện kiểm tra tối thiểu 01 lần/buổi học, vào các thời điểm: 6h45, 9h30, 13h30, 15h00 và 16h30.
- Ghi biên bản kiểm tra theo ngày, nộp về Chánh VP.
3.2. Kiểm tra chéo giữa các lớp, các tổ:
- Phân công kiểm tra chéo giữa các lớp:
  Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4
Nhà C 1A>1B>2A>1A
2B>3A>2B
1D>1C>5A>1D
4A>3B>4A
2C>2D>3C>2C
3D>3E>3D
5C>5B>4D>5C
4C>4B>4C
Nhà D   6A>6B>6A 6C>6D>6C  
Nhà E 7A>7B>7A 7C>8A>7C 8B>8C>8B 9A>9B>9A
Nhà G 10B>10C>10D>10B
10E>10G>10B>10E
10A>11E>10A
11D>11C>11D
12E>12G>12E
11A>11B>11A
12D>12C>12D
12B>12A>12B
- Phân công kiểm tra chéo giữa các tổ chuyên môn: VP2 >TMN >Toán tin >VP1 >TH123 >KHXH > Ngữ Văn >TH45 >Anh ngữ > KHTN >VP2.
- TTCM/GVCN tổ chức thực hiện kiểm tra chéo 01 lần/ngày (tùy chọn thời điểm, không báo trước), ghi biên bản, nộp về Chánh VP.    
4. Báo cáo theo quy định
4.1. Nhà trường(drive, trước 8h00): GVCN, CTCĐ
4.2. Y tế Phường/TP, UBND Phường/TP(trước 9h00): đ/c Duyên
4.3. Drive Sở, Phòng (trước 9h00): Đ/c Hà Giang
4.4. Sở/Phòng GD&ĐT: đ/c Hoa.
4.5. Đánh giá an toàn Covid-19 của nhà trường trên phần mềm “An toàn Covid-19”: 02 lần/tuần, thứ 3 và thứ 6 (tổ đánh giá gồm 03 đ/c: TB, Phó TB thường trực và đ/c Hà Giang-CVP, họp đánh giá vào 9h00, có biên bản kèm theo).
5. Hệ thống văn bản tổ chức thực hiện và minh chứng
5.1. Hệ thống văn bản chỉ đạo
- In, lưu các văn bản chỉ đạo của cấp trên (tối thiểu là các văn bản nêu ở phần Căn cứ).
- Sổ tay PCDB của Bộ Y tế và của Bộ GD&ĐT.
5.2. Hệ thống văn bản tổ chức thực hiện của nhà trường
- Các văn bản số 4, 5, 6, 7,…
- Thông báo gửi CMHS;
- Các Biên bản kiểm tra của BCĐ đối với việc thực hiện của trường;
- Các mẫu: Mẫu sổ Nhật kí nhiệt độ HS, Nhật kí nhiệt độ lớp; Các mẫu biên bản kiểm tra; Mẫu báo cáo cấp trên theo quy định và biểu báo cáo sĩ số trên drive.
5.3. Hệ thống minh chứng
- Sổ Nhật kí nhiệt độ HS, Nhật kí nhiệt độ lớp được cập nhật hàng ngày;
- Biểu báo cáo sĩ số trên drive được thực hiện hàng ngày;
- Các Biên bản kiểm tra được nộp về Chánh VP hàng ngày;
- Đánh giá trên phần mềm An toàn Covid-19 và biên bản họp đánh giá;
- Cam kết của các đơn vị liên kết;
- Cùng các minh chứng theo mục 5.1 và 5.2.
 Yêu cầu toàn thể CB, GV, NV và HS toàn trường nghiên cứu kĩ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Nhà trường sẽ kỉ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc kế hoạch PCDB.
          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời với BCĐ để điều chỉnh, xử lí.
Nơi nhận:
 • Chủ tịch HĐQT, GĐCT;
 • Ban Chỉ đạo;
 • Ban ĐD CMHS trường;
 • Trưởng các đoàn thể;
 • Các TT, GVCN;
 • Đăng website NT;
 • Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
                            (Đã kí)
 
 
Hoàng Thị Kim Khánh
     
       
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG
Số: 07/KH/VL-2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 27 tháng 02 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
(Giai đoạn từ 01/3/2021)
 
Căn cứ văn bản số 265/HD-SGD&ĐT ngày 29/01/2021 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trong thời gian HS nghỉ học để PCDB Covid-19 và khi đi học trở lại;
Căn cứ văn bản số 290/SGD&ĐT-GDTrH ngày 01/02/2021 của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục để PCDB Covid-19;
Căn cứ văn bản số 459/SGD&ĐT-CTTT ngày 25/02/2021 của Sở GD&ĐT về đảm bảo các điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập trung tại trường;
Căn cứ văn bản số 1443/UBND-VP ngày 27/02/2021 của UBND TP Hạ Long về việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập tại trường;
          Căn cứ các văn bản của Phòng GD&ĐT Hạ Long: VB số 205 ngày 26/02/2021 về đảm bảo các điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập trung tại trường, VB số 206 ngày 27/02/2021 về bổ sung, điều chỉnh nội dung hướng dẫn các  điều kiện an toàn PCDB Covid-19 để HS tiếp tục học tập tại trường từ 01/3/2021;
          Trường TH, THCS và THPT Văn Lang xây dựng Kế hoạch dạy học từ 01/3/2021 (điều chỉnh một số nội dung của kế hoạchsố11/KHCM/VL-2021ngày 11/9/2021), như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức dạy và học trong trạng thái bình thường mới đảm bảo PCDB Covid-19.
- Thời gian HS dừng đến trường 02 tuần và nhà trường triển khai học trực tuyến với thời lượng ít hơn thời lượng học thực tế:
          Cấp TrH: 50%
          Cấp TH: 40% (lớp 4, 5), 30% (lớp 1, 2, 3).
Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Sở, Phòng vẫn giữ nguyên thời gian kết thúc năm học nên giáo viên cần điều chỉnh kế hoạch môn học để đảm bảo tiến độ.
- Tổ chức dạy học cho những HS phải nghỉ cách ly đảm bảo tiến độ, nội dung kiến thức như các HS trong lớp.
2. Yêu cầu:
- GV thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang trong suốt buổi học, đồng thời nhắc HS thực hiện.
- Tổ chức rà soát nội dung kiến thức SGK để điều chỉnh kế hoạch môn học phù hợp tình hình thực tế theo hướng:
+ Cấp TrH: sắp xếp lại các nội dung dạy học theo chủ đề/chuyên đề.
+ Cấp TH (từ lớp 2-lớp 5): Rà soát, tinh giản nội dung dạy học của CTGDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực
+ Lớp 1: Bám sát yêu cầu cần đạt của CT môn học trong CTGDPT 2018, ưu tiên đảm bảo những vấn đề cốt lõi nhất, mang tính chất công cụ để HS có thể hoàn thành những nội dung căn bản nhất, làm cơ sở để học các lớp tiếp theo.
- Duyệt PHT cấp học để thực hiện.
- Tổ chức dạy học hiệu quả, nghiêm túc, đảm bảo PCDB.
- Tổ chức cho học sinh lớp 9, 12 ôn tập hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Rà soát, điều chỉnh KH môn học
- Phó Hiệu trưởng từng cấp học tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn rà soát, điều chỉnh KH môn học theo đúng chỉ đạo của Sở GD&ĐT (duyệt kế hoạch điều chỉnh).
- Các tổ/nhóm CM thực hiện nghiêm túc, nộp duyệt PHT cấp học chậm nhất ngày 02/3/2021.
2. Tổ chức dạy học cho HS đang thực hiện cách ly
- GVBM phối hợp với GVCN nắm số lượng-tên HS đang còn phải cách ly cũng như số ngày HS còn phải nghỉ học để chủ động kế hoạch dạy cho HS, đảm bảo nội dung kiến thức, đảm bảo chương trình chung của lớp.
- Lựa chọn các hình thức dạy học: trực tuyến vào buổi tối/trực tuyến cùng thời gian tiết học trên lớp/dạy bù khi HS đi học lại (áp dụng đối với HS còn thời gian cách ly ít-khoảng 1-2 ngày).
- Không trừ điểm sĩ số đối với những HS vắng vì đang thực hiện cách ly theo quy định.
3. Tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá hiệu quả học trực tuyến
- Tuần từ 01/3-07/3: Vừa dạy bài mới, vừa dành thời gian (5-7 phút/tiết) để ôn tập, củng cố nội dung học trực tuyến cho HS.
- Tuần từ 08/3-14/3: Tổ chức kiểm tra đánh giá đối với tất cả các khối lớp.
+ Quy định về thời lượng kiểm tra: ½ tiết đối với môn Toán, Tiếng Việt (Ngữ Văn), Tiếng Anh; 1/3 tiết đối với các môn còn lại.
+ Phạm vi kiến thức: Các bài học trực tuyến.
+ Đ/c Hoa tổ chức bài bản như đối với các kì kiểm tra định kì (Ra đề, coi, chấm, lên điểm).
- GVBM có trách nhiệm phụ đạo, kèm cặp đối với HS có KQ chưa đạt yêu cầu trong môn học của mình.
- GVCN thông báo kết quả tới CMHS và kế hoạch phụ đạo, giúp đỡ, kèm cặp đối với HS chưa đạt yêu cầu của lớp.
4. Thực hiện dạy và học đảm bảo PCDB
- GV, HS phải thực hiện nghiêm các nội dung trong kế hoạch số 06/KH/VL-2021 ngày 27/02/2021 và các nội dung liên quan trong Quy định số 05/QĐ/VL-2021 ngày 27/02/2021.
- Trong quá trình giảng dạy cần quản lý, theo dõi, giám sát  HS về sĩ số, thân nhiệt và các biện pháp PCDB (đeo khẩu trang, rửa tay…).
- Kiểm tra giữa HKII vẫn thực hiện kiểm tra chung (do đủ diện tích để thực hiện giãn cách). Tuy nhiên, phải thực hiện giãn cách nghiêm chỉnh và đeo khẩu trang.
5. Thực hiện các HĐGD đảm bảo PCDB
- Các nội dung thi đua tháng 3/2021 (theo KH của Đoàn TN):
          + Về học tập
          + Về giữ gìn CSVC
          + Về thể thao: thi nhảy dây
          + Về Nghệ thuật: Dựng clip chủ đề “Sân khấu hóa các tác phẩm văn học” (TrH), “Kể chuyện/sân khấu hóa các bài học đạo đức/tập đọc” (TH).
- Yêu cầu khi tổ chức thi nhảy dây và dựng clip phải đảm bảo PCDB (đeo khẩu trang, thực hiện theo từng lớp).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đ/c PHT phổ biến KH này về các tổ chuyên môn và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
2. Các tổ/nhóm CM/GV cần nắm vững các nội dung, yêu cầu của kế hoạch để thực hiện đáp ứng yêu cầu.  
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh với Hiệu trưởng để điều chỉnh kịp thời.
 
Nơi nhận:
 • Chủ tịch HĐQT, GĐCT;
 • Ban LĐ;
 • Ban ĐD CMHS trường;
 • Các TT;
 • GVCN;
 • Đăng website NT;
 • Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
                            (Đã kí)
 
 
Hoàng Thị Kim Khánh
     
       
 
 

Bài viết liên quan