Kết quả chất lượng giáo dục 2013 - 2014

14/07/2020 334

KT QU CHT LƯỢNG GIÁO DC

NĂM HC 2013 - 2014

1.Cht lượng giáo dc 2 mt.

1.1. V hnh kim.

KHI

HNH KIM (%)

Tt

Khá

TB

Yếu

TH

100

0

0

0

THCS

90.2

9.4

0.4

0

THPT

82.8

15.4

1.6

0.2

KQ chung

89.4

9.6

0.9

0.1

1.2. V hc lc

KHI

HC LC (%)

Gii

Khá

TB

Yếu

TH

83.2

16.5

0.3

0

THCS

49.4

42.3

7.9

0.4

THPT

6.7

68.5

23.0

1.6

KH chung

38.8

47.7

12.7

0.8

2.V cht lượng ging dy nâng cao, mũi nhn: Cht lượng mũi nhn ca nhà trường tăng bn vng qua tng năm hc, c th như sau:

2.1. HSG cp quc gia: 01 giĐồng (IOE)

2.2. HSG cp tnh: Đạt 74 gii HSG cp tnh (4 gii Nht, 13 gii Nhì, 22 gii Ba, 34 gii KK).

Bng s liu HSG cp tnh nhng năm gđây ca nhà trường

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

19 gii

31 gii

40 gii

53 gii

66 gii

65 gii

74 gii

2.3.V HSG cpThành ph:

+ Khi Tiu hc và THCS: 22 gii (2 Nhì, 8 gii Ba, 12 gii KK)

2.4.Các gii khác:

- Cuc thi Hùng bin v Vnh H Long do Đoàn khi các cơ quan tnh t chc: Đạt 01gii Nhì và 01 gii Ba

- Cuc thi Hùng bin v Vnh H Long do Tnh Đoàn Qung Ninh t chc: đạt 01 Gii Ba.

Bài viết liên quan