Quyết định về việc ban hành Quy chế công khai của nhà trường năm học 2019-2020

14/07/2020 460

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Thông  tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy chế thực hiện công khai trong trường TH, THCS và THPT Văn Lang.

Điều 2. Quy chế này được áp dụng cho các hoạt động công khai của nhà trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.

 Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường TH, THCS và THPT Văn Lang có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký!

Bài viết liên quan