Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai nhà trường năm học 2019 - 2020

14/07/2020 477

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT VĂN LANG

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện qui chế công khai nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2019-2020 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

          1. Bà: Hoàng Thị Kim Khánh     Hiệu trưởng           Trưởng ban

2. Ông: Đinh Văn Nghiêm          Phó Hiệu trưởng     Phó ban thường trực

3. Bà: Nguễn Thị Bích Huệ         Phó CTCĐ             Phó ban

4. Bà: Phạm Thị Kiều Giang       TKHĐGD             Thư ký            

5. Ông:   Vũ Văn Khải                Tổ trưởng VP1       Ủy viên

6. Ông: Nguyễn Đình Quyết         Giáo viên               Ủy viên

7. Ông: Vương Quốc Toản           Giáo viên               Ủy viên.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai theo kế hoạch, thời gian và nhiệm vụ được phân công; thu thập đầy đủ, chính xác các số liệu để kê khai các biểu mẫu 08, 09, 10, 11 và 12 gồm nội dung: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục; công khai thu chi tài chính.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ thi hành theo quyết định này kể từ ngày ký.

Bài viết liên quan