Thông báo Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý & nhân viên giáo dục phổ thông năm học 2012 - 2013

14/07/2020 222

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH

TRƯỜNG TH-THCS-THPT VĂN LANG

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2012-2013

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

100

 

98

 

13

 

 

 

 

2 TNV người nước ngoài

I

Giáo viên

69

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

9

 

9

 

1

4

4

 

 

 

2

4

 

4

 

1

3

 

 

 

 

3

Hóa

4

 

4

 

2

3

 

 

 

 

4

Sinh

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

5

Văn

8

 

8

 

4

3

1

 

 

 

6

Sử

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

7

Địa

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

8

Anh

13

 

11

 

1

10

 

 

 

2 TNV

9

Thể dục

4

 

4

 

 

4

 

 

 

 

10

GDCD

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

11

C nghệ

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

12

Tin

2

 

2

 

 

1

1

 

 

 

13

Âm nhạc

2

 

2

 

 

1

1

 

 

 

14

Mỹ Thuật

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

15

Giáo viên Tiểu học

12

 

12

 

2

9

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

22

 

22

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Hạ Long , ngày 15 tháng 6 năm 2012

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                              Đã ký  

 

                                                                               Đàm Thị Thanh Thủy

Bài viết liên quan