Thông báo Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý & nhân viên giáo dục phổ thông năm học 2013 - 2014

14/07/2020 339

Biu mu 11

(Kèm theo Thông tư s 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 ca

B Giáo dc và Đào to)

S GIÁO DC & ĐÀO TO QUNG NINH

TRƯỜNG TH-THCS-THPT VĂN LANG                   

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin v đi ngũ nhà giáo, cán b qun lý và nhân viên

ca cơ s giáo dc ph thông, năm hc 2013-2014

 

 STT

Ni dung

Tng s

Hình thc tuyn dng

Trình đ đào to

Ghi chú

Tuyn dng trước NĐ 116 và tuyn dng theo NĐ 116 (Biên chế, hp đng làm vic ban đu, hp đng làm vic có thi hn, hp đng làm vic không thi hn)

Các hp đng khác  (Hp đng làm vic, hp đng v vic, ngn hn, thnh ging, hp đng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

 

Tng s giáo viên, cán b qun lý và

 nhân viên

101

 

100

 

16

       

2 TNV người nước ngoài

I

Giáo viên

71

 

71

             
 

Trong đó s

giáo viên dy môn:

                   

1

Toán

10

 

0

 

1

5

4

     

2

4

 

4

 

1

3

       

3

Hóa

4

 

4

 

2

3

       

4

Sinh

3

 

3

   

3

       

5

Văn

8

 

8

 

4

3

1

     

6

S

3

 

3

   

3

       

7

Đa

3

 

3

   

3

       

8

Anh

13

 

11

 

1

10

     

2 TNV

9

Th dc

4

 

4

   

4

       

10

GDCD

2

 

2

   

2

       

11

C ngh

1

 

1

   

1

       

12

Tin

2

 

2

   

1

1

     

13

Âm nhc

2

 

2

   

1

1

     

14

M Thut

1

 

1

   

1

       

15

Giáo viên Tiu hc

12

 

12

 

2

9

1

     

II

Cán b qun lý

4

 

4

             

1

Hiu trưởng

1

 

1

 

1

         

2

Phó hiu trưởng

3

 

3

 

 1

2

       

III

Nhân viên

25

 

25

             

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

     

1

     

2

Nhân viên kế toán

                   

3

Th quĩ

                   

4

Nhân viên y tế

1

 

1

       

1

   

5

Nhân viên thư vin

1

 

1

     

1

     

6

Nhân viên khác

22

 

22

       

22

   

                                                                                                               H Long , ngày 15 tháng 6 năm 2013
                                                                                                                        Th trưởng đơn v

                                                                                                                      (Ký tên và đóng du)

                                                                                                                               Đã ký  

                                                                                                                    Đàm Th Thanh Thy

Bài viết liên quan