Quyết định thu các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021

15/08/2020 1575

 Tải file:  Quyết định các khoản thu, chế độ ưu đãi đối với học sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 của trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH
-------------------------
Số: 23/QĐ/HĐQT-2020
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hạ Long, ngày 11 tháng 6 năm 2020


QUYẾT DỊNH
Về các khoản thu, chế độ ưu đãi đối với học sinh các lớp đầu cấp
năm học 2020-2021 của trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH
 
Căn cứ:
 • Luật Doanh nghiệp;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
 • Quy định số 3815/QĐ-UB ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh “ về quy định khung mức thu học phí đối với Dân lập, Tư thục trên địa bàn tỉnh”;
 • Nghị quyết số 16/HĐQT-2020 ngày 26/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;
 • Theo đề nghị của Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPH Văn Lang và Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Mức thu tiền học phí năm học 2020-2021 đối với các lớp đầu cấp học:
(bao gồm: Học 2 buổi/ngày và tiền sửa chữa cơ sở vật chất thường xuyên, tiền điện, tiền nước, bảo vệ, vệ sinh cả năm học)
1.1 Khối lớp 1:

 • Lớp Chất lượng cao: 2.100.000 đồng/tháng;
 • Lớp Liên kết Quốc tế: 3.200.000 đồng/tháng.
Ghi chú:Mỗi tuần học 5 buổi sáng và 5 buổi chiều. Lớp liên kết Quốc tế có 6 tiết/tuần học theo chương trình Tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài.
 1.2 Khối lớp 6:

 • Lớp Chuẩn Quốc gia: 1.800.000 đồng/tháng;
 • Lớp Chất lượng cao: 2.000.000 đồng/tháng; Học phí học Tiếng Anh tăng cường: 35.000 đ/tiết.
Ghi chú:Mỗi tuần học 6 buổi sáng và 5 buổi chiều. Lớp Chất lượng cao học chương trình Tiếng Anh tăng cường do giáo viên người nước ngoài giảng dạy: 03 tiết/tuần.
  1.3 Khối lớp 10:

 • Lớp Chuẩn Quốc gia: 2.200.000 đồng/tháng;
 • Học phí học Tiếng Anh tăng cường: 35.000đồng/tiết.
Ghi chú:Mỗi tuần học 6 buổi sáng và 4 buổi chiều. Lớp ban D học chương trình Tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài: 03 tiết/tuần.
1.4 Lộ trình tăng học phí hàng năm không vượt quá 100.000 đồng/tháng.
Điều 2.Các khoản thu khác đối với các lớp đầu cấp học:
2.1. Tiền cơ sở vật chất thu 1 lần cho cả cấp học:

 • Lớp1 Liên kết Quốc tế: 2.500.000 đồng; Lớp 6 Chất lượng cao: 1.500.000 đồng.
 • Các lớp còn lại:
+ Lớp 1:           1.000.000 đồng;
+ Lớp 6:             800.000 đồng;
+ Lớp 10:           600.000 đồng.     
Ghi chú:  Khoản tiền này không hoàn trả nếu học sinh chuyển đi. Thu bổ sung đối với học sinh chuyển đến (mức thu tương ứng với lớp học tại thời điểm học sinh chuyển đến).
2.2. Tiền mua máy tính bảng:3.600.000 đồng/máy (đối với học sinh lớp 6 và lớp 10).
2.3. Các khoản thu: Tiền học liệu STEM, học tập trải nghiệm, tiền ăn, bán trú, xe đưa đón, gửi xe thực hiện mức thu như đối với học sinh các lớp đang học tại nhà trường.
2.4. Mức tăng các khoản thu khác của những năm học tiếp theo không vượt quá 10% so với mức thu năm học trước.
 Điều 3. Giảm trừ học phí:
3.1. Giảm trừ học phí cho học sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo chính sách của Nhà nước, con giáo viên, nhân viên Công ty và các đối tượng khác:

 • Công ty miễn, giảm học phí (khi có đầy đủ hồ sơ) cho các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ theo đúng quy định của Nhà nước;
 • Giảm 30% học phí đối với học sinh là con giáo viên, nhân viên Công ty (trừ học phí Tiếng Anh trả cho giáo viên người nước ngoài ở lớp liên kết Quốc tế và lớp Tiếng Anh tăng cường);
 • Giảm 20% học phí đối với học sinh là từ con thứ 2 trở đi đang cùng học tại trường Văn Lang (trừ học phí Tiếng Anh trả cho giáo viên người nước ngoài ở lớp liên kết Quốc tế và lớp Tiếng Anh tăng cường).
3.2. Giảm trừ học phí do nghỉ Tết Nguyên đán:
Giảm 20% mức học phí của 1 tháng có những ngày nghỉ Tết nhiều nhất cho toàn bộ học sinh trong trường.
 
Điều 4.Ưu đãi thu hút học sinh giỏi.
Đối với học sinh vào lớp 10 có tổng điểm thi tuyển sinh cao hơn điểm chuẩn cao nhất của trường THPT trên địa bàn Hạ Long được ưu đãi:

 • Mức 1 (dành cho học sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao đặc biệt): Học phíbuổi sáng bằng học phí trường công lập khu vực thành phố Hạ Long năm học 2020-2021 và không phải đóng học phí buổi chiều.
 • Mức 2: Học phíbuổi sáng bằng học phí trường công lập khu vực thành phố Hạ Long năm học 2020-2021, học phí buổi chiều được giảm 20% (cụ thể: mức đóng 825.000 đồng/tháng).
Ghi chú:
Mức ưu đãi trên áp dụng cho năm học lớp 10; học sinh sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi trong những năm học sau nếu năm học liền kề trước đó đạt danh hiệu từ học sinh tiên tiến xuất sắc trở lên.
Điều 5.Tổ chức thực hiện.

 • Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT Văn Lang có trách nhiệm thông báo để phụ huynh học sinh biết trước khi nộp hồ sơ tuyển sinh.
 • Giám đốc Công ty và Hiệu trưởng trường Văn Lang triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trái với quyết định này được bãi bỏ.
 
Nơi nhận:
 • Các thành viên HĐQT;
 • Trường Văn Lang;
 • Trưởng BKS Cty;
 • L­­­­ưu thư­­­­ ký HĐQT.
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Vũ Thế Bân
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan