Kế hoạch tuần 06, thực hiện từ ngày 03/10 - 09/10/2021

01/10/2022 42

CÔNG VIỆC CHUNG THỨ CÔNG VIỆC THEO NGÀY
SÁNG CHIỀU
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Đ/c Hạnh tổ chức hội thảo về THHP:
- Thành phần dự: HĐ trường, BGH, BTĐ, TPTĐ, TTCM, một số GV, đại diện PH và 56 lớp trưởng.
- Thực hiện đồng phục theo quy định.
2. Hội nghị NLĐ:
- Trang phục: áo xanh mới (nữ ĐCT, TK áo dài xanh).
- Tham dự nghiêm túc, tắt chuông ĐT, không làm việc riêng.
3. Đ/c Nghiêm XD Đề án Chuyển đổi số.
4. Đ/c Quyết-BTĐ XD KH tham gia giải chạy S.Race, võ Vovinam, Vũ điệu thể thao.
II. CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC, GIÁO DỤC HS
1. Đ/c Hoa tổ chức KTGKI khối 12;tiếp tục chuẩn bị đ/v các khối lớp tiếp theo.
2. Các đ/c PHT cấp học:
- Tổ chức dạy và học nghiêm túc, hiệu quả.
- Triển khai cuộc thi KHKT.
- Quan tâm công tác chủ nhiệm lớp để điều chỉnh kịp thời các ND, cách làm chưa phù hợp.
3. TTCM quán triệt GV ôn ĐT HSG chất lượng.
4. GVCN GD, nhắc nhở HS có ý thức giữ trật tự khi đi qua khu Hiệu bộ.
III. CÔNG TÁC CÔNG KHAI VÀ KT-GS
- Chi bộ thực hiện KT, GS tháng 10.
- CVP giám sát công tác TĐG nh 2021-2022. B/c HT kết quả giám sát bằng văn bản.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. ĐTN gửi hồ sơ tổ chức ĐH về Thành Đoàn.
2. CVP thu lưu minh chứng các ĐH, HN (đã đóng quyển bao gồm các ND theo quy định).
3. Đ/c Hạnh chú ý thực hiện KH tổ Tư vấn tâm lí, hướng nghiệp.
T.2
03
 
- Chào cờ chung Đ/c Hạnh (Tuần lễ HTSĐ; GD Đạo đức, Phòng chống xâm hại)
   + K4-12: Đ/c Hạnh
   + K1-3: Đ/c Huệ
- GB BGH (thông qua dự thảo báo cáo, b/c HT KQ duyệt tham luận)
- 13h30: T/h môn Mĩ thuật tại TH THĐ
T.3
04
 
   
T.4
05
 
- 08h50: Hội ý TTCM TrH (đ/c Nghiêm)
 
 
T.5
06
 
 
 
- 14h: Hội thảo “XD MT sống, làm việc, học tập hạnh phúc”
T.6
07
 
- 09h: CĐ tổ chức SN tháng 10
 
 
T.7
08
 
- 7h30: HỘI NGHỊ NLĐ
   
 
CN
09
 
 
 
 
 

Bài viết liên quan