Quy chế xét chọn học sinh xuất sắc nhất mỗi cấp học

22/07/2020 501

 QUY CHẾ

XÉT CHỌN HỌC SINH XUẤT SẮC NHẤT MỖI CẤP HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/QĐ/VL-2018)

          Căn cứ Điều 4, khoản 2 của Quyết định số 45/QĐ/HĐQT-2016 ngày 20/7/2016 của Chủ tịch HĐQT công ty CP Sách &TBTH Quảng Ninh về tặng thưởng gói học bổng Văn Lang cho học sinh nhà trường có thành tích xuất sắc nhất mỗi bậc học từ năm học 2018-2019;

Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn, Hiệu trưởng ban hành Quy chế sau đây làm căn cứ thực hiện:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Nhằm động viên, khích lệ học sinh học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động trong nhà trường.

2. Tạo cơ chế ưu việt của nhà trường để thu hút học sinh (HS) giỏi, nâng cao chất lượng của nhà trường.

3. Chọn được chính xác những HS có thành tích học tập, rèn luyện xuất săc nhất và đóng góp nhiều nhất cho nhà trường về mọi mặt.

II. Các gói học bổng, đối tượng thụ hưởng,

1. Các gói học bổng cuối HKI và cuối năm:

- Cấp Tiểu học: 3.000.000 đồng

- Cấp Trung học cơ sở: 4.000.000 đồng

- Cấp Trung học phổ thông: 5.000.000 đồng

2. Đối tượng thụ hưởng:

- Là những HS xuất sắc nhất mỗi cấp học trong nhà trường, đạt tiêu chí xét chọn theo quy định.

- Mỗi cấp chọn không quá 02 HS/ gói học bổng.

III. Cách thức chọn:

1. Tiêu chí: Cuối HKI và cuối năm học, những HS đạt một trong các tiêu chí sau sẽ được đưa vào danh sách đề cử:

- HS đạt danh hiệu học sinh giỏi (cấp TrH) hoặc HS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện (cấp TH)

- HS đạt điểm trung bình các môn cao nhất

- HS đạt giải đối với các cuộc thi VH-VN-TDTT do Ngành giáo dục tổ chức theo quy định (công văn 1269/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/5/2017)

- HS đạt giải đối với các cuộc thi khác do Ngành giáo dục tổ chức

- HS tham gia tích cực và hiệu quả các hoạt động do nhà trường tổ chức

- HS tham gia tích cực và hiệu quả trong ban cán sự lớp hoặc lãnh đạo liên, chi đội, chi đoàn, đoàn trường.

2. Quy định về quy đổi điểm:

- Điểm quy đổi của HS TrH: đạt điểm cao nhất (gọi là c1) tính là 100 điểm, HS đạt điểm số cao thứ hai (gọi là c2) sẽ có điểm quy đổi là (c2) x 100/(c1) và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.

- Điểm quy đổi của HS khối 4, 5: Mỗi điểm 10 kiểm tra cuối kì của các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh nhân hệ số 3, các môn còn lại nhân hệ số 2; mỗi điểm 9 nhân hệ số 1. Lấy tổng điểm sau khi quy đổi làm điểm xét.

- Điểm quy đổi về đạt giải các cuộc thi VH-VN-TDTT trong quy định của Ngành GD (Cấp Cụm THPT coi là cấp TP) hoặc do VTV tổ chức (Đô rê mí, Đường lên đỉnh OLPA, Giọng hát Việt nhí,…):

Văn hóa

Nhất

Nhì

Ba

KK

Dự thi

QG

100

95

90

85

80

Tỉnh

75

70

65

60

55

TP

50

45

40

35

30

VN-TDTT

Nhất

Nhì

Ba

KK

Dự thi

QG

95

90

85

80

75

Tỉnh

70

65

60

55

50

TP

45

40

35

30

25

- Điểm quy đổi về đạt giải các cuộc thi khác (Cấp Cụm THPT coi là cấp TP) như KHKT, Sáng tạo TTNNĐ, Soroban, Tiếng Anh, Dansport, …

Văn hóa

Nhất

Nhì

Ba

KK

Dự thi

QG

90

85

80

75

70

Tỉnh

65

60

55

50

45

TP

40

35

30

25

20

VN-TDTT

Nhất

Nhì

Ba

KK

Dự thi

QG

85

80

75

70

65

Tỉnh

60

55

50

45

40

TP

35

30

25

20

15

- Điểm quy đổi tham gia hoạt động đoàn, đội, phong trào (căn cứ mức độ nhiệt tình và hiệu quả) theo các mức điểm: 30/20/10/0.

- Điểm quy đổi tham gia ban cán sự lớp, chi đội, liên đội, đoàn trường (căn cứ cấp bậc chức vụ và hiệu quả) theo các mức điểm: 30/20/10/0.

3. Số lượng HS đạt được gói học bổng là:

- Một HS được thụ hưởng: nếu HS đó có tổng điểm quy đổi cao nhất và cao hơn HS kế tiếp trong danh sách đề cử tối thiểu 05 điểm.

- Hai HS cùng được thụ hưởng: nếu 02 HS này có tổng điểm quy đổi bằng nhau hoặc hơn kém nhau không quá 05 điểm (đối với cấp TrH), hơn kém nhau không quá 10 điểm (đối với TH). Trường hợp có nhiều hơn 2 học sinh cùng đủ tiêu chuẩn mà HĐTĐ không chọn được đúng số lượng là 2 thì Hiệu trưởng có quyền quyết định cuối cùng.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Cuối học kì I và cuối năm học, PHT từng cấp học chỉ đạo các tổ chuyên môn, GVCN mỗi cấp học rà soát, phát hiện học sinh theo các tiêu chí trên, lập danh sách đề cử, báo cáo hội đồng thi đua.

2. Hội đồng thi đua xét chọn trên cơ sở các tiêu chí. (Thời điểm xét: cùng thời điểm họp xét thi đua CB, GV, NV cuối mỗi học kì).

3. Báo cáo công ty chủ quản kết quả xét chọn.

4. Giao ban tổ chức lễ Sơ kết HKI và lễ Bế giảng nhận kinh phí, tổ chức trao tặng cho HS trong lễ Sơ kết HKI và lễ Bế giảng năm học.

Nơi nhận:

- CTHĐ cty, GĐ Cty;

- BLĐ NT; CTCĐ; TKHĐ;

- Các tổ CM;

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Kim Khánh

Bài viết liên quan