Quy chế xét thưởng gói học bổng Văn Lang cho học sinh xuất sắc nhất cấp học

22/07/2020 480

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG TH, THCS & THPT VĂN LANG

Số: 08/QĐ/VL-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế xét thưởng gói học bổng Văn Lang cho học sinh

xuất sắc nhất cấp học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH, THCS & THPT VĂN LANG

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng trường Trung học được quy định cụ thể trong Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ/HĐQT-2018 ngày 14/6/2018 của Chủ tịch HĐQT về “Quyết định các khoản thu, ưu đãi thu hút và thưởng học bổng cho học sinh Văn Lang năm học 2018-2019”;

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế xét thưởng gói học bổng Văn Lang cho học sinh xuất sắc nhất cấp học.

Điều 2. Các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên và nhân viên trường TH, THCS & THPT Văn Lang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.  

    

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Kim Khánh

Bài viết liên quan