Hiệu Trưởng: Hoàng Thị Kim Khánh

12/08/2020 55

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Toán học
- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3656 975
- Điện thoại di động: 0904735678
- Địa chỉ Email: hoangthikimkhanh.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Bài viết liên quan