Ban lãnh đạo

Hiệu Trưởng: Hoàng Thị Kim Khánh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Toán học
- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3656 975
- Điện thoại di động: 0904735678
- Địa chỉ Email: hoangthikimkhanh.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Đinh Văn Nghiêm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Toán học
- Trình độ QLGD: Thạc sĩ
- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3658 012
- Điện thoại di động: 0984724266
- Địa chỉ Email: dinhvannghiem.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Bích Huệ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Tiếng Anh
- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD
- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3815 225
- Điện thoại di động: 0982 062 478
- Địa chỉ Email: nguyenthibichhue.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn
- Trình độ QLGD:
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại di động: 0988908776
- Địa chỉ Email: nguyent.kimhanh.c3vanlang@
quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Vũ Thanh Huyền

- PHT.Vũ Thanh Huyền
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
- Ngày sinh: 10/12/1983
- Email:
vuthanhhuyen.c3vanlang@quangninh.edu.vn