Ban lãnh đạo

Hiệu Trưởng: Hoàng Thị Kim Khánh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Toán học
- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3656 975
- Điện thoại di động: 0904735678
- Địa chỉ Email: hoangthikimkhanh.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Hoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Hóa học
- Trình độ QLGD:  Chứng chỉ QLGD
- Điện thoại văn phòng: 0203 3811 352
- Điện thoại di động: 0917616929
- Địa chỉ Email: nguyenthihoa.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Đinh Văn Nghiêm

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Toán học
- Trình độ QLGD: Thạc sĩ
- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3658 012
- Điện thoại di động: 0984724266
- Địa chỉ Email: dinhvannghiem.c3vanlang@quangninh.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Thị Bích Huệ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Tiếng Anh
- Trình độ QLGD: Chứng chỉ QLGD
- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 0203 3815 225
- Điện thoại di động: 0982 062 478
- Địa chỉ Email: nguyenthibichhue.c3vanlang@quangninh.edu.vn