QUI TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH

19/09/2020 722

QUI TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ/VL-2020 ngày 08/9/2020 của Hiệu trưởng  về
Quy trình xử lý kỷ luật HS)
Căn cứ Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh của các trường phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 12/2011-BGD ngày 28/3/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học,
Trường TH, THCS&THPT Văn Lang xây dựng Quy trình xử lý học sinh vi phạm như sau:
A. Các bước xử lý, giáo dục trước khi đề nghị kỷ luật học sinh:
I. Học sinh vi phạm Nội quy, Quy định của trường/lớp:
Lần 1: Ghi nhận và nhắc nhở HS không được tái phạm, thông báo cho GVCN (đối với vi phạm GVCN chưa biết).
Lần 2: Yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm, phê bình học sinh và thông báo cho GVCN biết để cùng phối hợp giáo dục học sinh. GVCN thông báo CMHS.
Lần 3: Yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm, cam kết; đồng thời thông báo cho GVCN biết để xử lý học sinh, GVCN mời CMHS vào trường thông báo sự việc, yêu cầu CMHS cam kết giáo dục học sinh. GVCN hạ 01 bậc hạnh kiểm tháng.
Lần 4: Yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm, cam kết, chuyển cho GVCN để thông báo CMHS và GVCN xử lý học sinh bằng hình thức khiển trách trước lớp, ghi nhận hạ bậc hạnh kiểm học sinh.
Lần 5: GVCN lập hồ sơ đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét hình thức kỷ luật (theo hướng dẫn tại thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ghi chú: 
- Xử lý theo số lần vi phạm của học sinh (không chỉ là tái phạm lỗi trước); Thời gian nhắc nhở, phê bình, viết bản kiểm điểm, cam kết không quá 02 tiết học.
- Trong các lần vi phạm, GV có thể kèm theo các khung hình phạt đã quy định.
- Những trường hợp sai nội quy do điều kiện khách quan, học sinh phải chủ động báo trước với GVCN/GV quản sinh để được ghi nhận.
II. Học sinh vi phạm Điều 41- Điều lệ trường học
* Điều 41. Các hành vi học sinh không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục.
4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn XH.
a) Học sinh vi phạm Điểm 2-Điều 41(có biên bản do GV coi thi/kiểm tra lập):
GVCN xem xét xếp loại hạnh kiểm cuối học kỳ cao nhất là Trung bình. Phải thông qua của Hội đồng xét duyệt hạnh kiểm cuối học kỳ.
b) Học sinh vi phạm những Điểm còn lại của Điều 41: Học sinh viết tường trình, kiểm điểm. GVCN để mời CMHS đến trao đổi; đồng thời GVCN xét kỷ luật Khiển trách trước lớp, tùy mức độ vi phạm GVCN có thể xét hạ bậc hạnh kiểm học sinh của tháng.
c) Học sinh đã bị Khiển trách trước lớp mà vẫn vi phạm lần 2 (không chỉ là tái phạm lỗi trước): GVCN phối hợp Trưởng ban Quản sinh/giáo viên bộ môn lập hồ sơ gửi Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét, đồng thời thông báo để CMHS biết.
d) Đối với vi phạm có tính nghiêm trọng (dù mới vi phạm lần đầu): GVCN lập biên bản, thông báo cho CMHS, lập hồ sơ đưa ra HĐ kỷ luật nhà trường để xử lý kỷ luật. 
e) Tất cả trường hợp vi phạm, sau khi xử lý xong, cuối học kỳ, GVCN báo cáo tổng hợp cho PHT phụ trách, để sử dụng trong buổi xét hạnh kiểm cuối kỳ.
B. Các bước cần thực hiện khi đề nghị triệu tập hội đồng kỷ luật:
I. Các hình thức kỷ luật đối với học sinh:
1. Khiển trách trước lớp đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau:
- Nghỉ học không phép từ 02 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng; hạ 1 bậc HK/tháng.
- Không thuộc bài hoặc không làm bài tập từ 3 lần trở lên trong 1 tháng.
- Đi học trễ từ 3 lần trở lên trong 1 tháng; hạ bậc HK/tháng
- Nói năng thô tục, đánh bài, hút thuốc lá…
- Mắc một trong những lỗi sau, dù chỉ 1 lần:  Hạ bậc HK/tháng.
 • Vi phạm nội quy thi (kiểm tra)
 • Có thái độ thiếu tôn trọng đối với thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, bạn bè…
 • Trốn tiết học; gây mất đoàn kết trong lớp, bao che cho hành vi sai trái của bạn mà không có ý thức đấu tranh hoặc không báo cáo cho nhà trường.
* Lưu ý:GVCN căn cứ mức độ vi phạm của học sinh, khiển trách học sinh trước lớp trong buổi sinh hoạt lớp (ghi lại biên bản sinh hoạt lớp).
2. Khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường đối với học sinh vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
- Tái phạm các khuyết điểm đã từng bị xử lý khiển trách trước lớp.
- Mắc khuyết điểm sau dù chỉ 1 lần song đã gây nhiều tác hại, ảnh hưởng không tốt đến giáo dục của nhà trường:
 • Ăn cắp sách, bút, tiền bạc, tư trang … của người khác;
 • Gây gổ đánh nhau với học sinh trong trường và người ngoài trường;
 • Tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan;
 • Nghe nhạc, xem phim ảnh hoặc lưu trữ, truyền bá sách báo có nội dung xấu.
* Lưu ý: Học sinh bị kỉ luật khiển trách trước HĐ kỷ luật nhà trường ở học kì nào thì chỉ được xếp loại hạnh kiểm cao nhất là Trung bình ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ không ghi vào học bạ nhưng được thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục.
3. Cảnh cáo trước toàn trường đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
- Tái phạm các khuyết điểm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường.
- Nhiều lần trốn học, trốn sinh hoạt hoặc quay cóp trong lúc kiểm tra (có tính hệ thống).
- Mắc khuyết điểm, sai phạm lớn dù chỉ 1 lần và mức độ tác hại thực sự nghiêm trọng:
 • Ăn cắp, cướp giật trong và ngoài nhà trường.
 • Có lời nói và hành động vô lễ với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Đánh nhau có tổ chức, gây rối trật tự trị an bị công an tạm giam giữ hoặc thông báo cho nhà trường biết.
* Lưu ý: Học sinh bị kỉ luật Cảnh cáo ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ và thông báo cho CMHS biết.
4. Buộc thôi học tập 1 tuần lễ đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
- HS đã bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm, có ảnh hưởng xấu đến học sinh khác.
- Học sinh vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, thầy cô giáo, tập thể lớp như: Trộm cắp, trấn lột, gây gổ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích cho người khác…
* Lưu ý: Học sinh bị Đình chỉ học tập 1 tuần ở học kì nào thì xếp loại hạnh kiểm YẾU ở học kì đó. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi học bạ và thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục.
5. Buộc thôi học tập 1 năm học đối với HS vi phạm một trong các khuyết điểm sau đây:
- HS đã bị đình chỉ học tập 1 tuần nhưng không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm khuyết điểm (không chỉ là lỗi đã bị xử lý), thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm nghiệm trọng khác.
- HS vi phạm lần đầu nhưng có mức độ rất nghiêm trọng, có ý thức và chủ động gây ra những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm:
 • Tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động…
 • Sử dụng hung khí đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác,
 • Can án ngoài trường bị công an bắt giữ….
* Lưu ý: Học sinh bị đình chỉ 1 năm học sẽ được nhà trường ghi nhận vào học bạ gửi trả về địa phương (Phường, Xã) để theo dõi, giáo dục. Sau khi hết thời hạn kỷ luật nếu HS muốn học lại thì CMHS phải làm đơn xin nhà trường cho học lại; phải có giấy của công an địa phương xác nhận mức độ tiến bộ và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong thời gian ở địa phương và bản cam kết của gia đình về việc giáo dục con em mình.
II. Hồ sơ đề nghị kỷ luật học sinh:
1. Với hình thức Khiển trách trước lớp:
- Học sinh làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm.
- Học sinh đọc bản tự kiểm trước lớp, nghe GVCN phân tích khuyết điểm.
- Hình thức xử lý Khiển trách trước lớp phải được thể hiện rõ trong biên bản sinh hoạt lớp hàng tuần.
* GVCN tập hợp các biên bản vi phạm và học sinh vi phạm, các bản tường trình, kiểm điểm của HS, ghi chép vào Sổ chủ nhiệm và lưu vào bộ hồ sơ CN lớp.
2. Với hình thức Khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường trở lên:
- Biên bản vi phạm của HS (ghi nhớ sự việc) do những người có trách nhiệm lập.
- Bản tường trình sự việc sai phạm của các đối tượng có liên quan.
- Bản tự kiểm của HS vi phạm (kèm theo những tài liệu, tang vật….- nếu có).
- Biên bản họp lớp xét đề nghị xử lý kỷ luật HS.
- Văn bản đề nghị Hội đồng kỉ luật nhà trường xét kỉ luật học sinh của GVCN.
* GVCN tập hợp hồ sơ, gửi PHT phụ trách cấp học để trình Hiệu trưởng triệu tập Hội đồng kỷ luật nhà trường.
III. Thành phần HĐKL:
- Chủ tịch HĐKL: Hiệu trưởng/Phó HT (Phó Chủ tịch thường trực công tác kỉ luật HS).
- Phó CT: PHT là Phó Chủ tịch thường trực công tác kỉ luật HS, PHT phụ trách cấp học.
- UV: GVCN (có HS phạm lỗi), BTĐ/Tổng PT Đội, TB ĐD CMHS trường, GV có kinh nghiệm và uy tín.
IV. Tiến trình xét kỷ luật của HĐKL:
1. Chủ tịch HĐ/PCT thường trực được ủy quyền: Nêu lí do, đọc Quyết định thành lập HĐKL, thành phần triệu tập (HS và CMHS/người giám hộ), thông qua chương trình làm việc, nguyên tắc xét KL (Nghiêm khắc, công bằng, khách quan, đúng HS-đúng lỗi; Đảm bảo tính GD, tính răn đe và vì sự tiến bộ của HS).
2. Phó HT phụ trách cấp học: Báo cáo toàn bộ sự việc vi phạm của HS/nhóm HS.
3. GVCN, GV mời: Phân tích, đánh giá các hành vi vi phạm; Đề nghị mức xét KL.
4. CMHS: Trình bày ý kiến về việc vi phạm của con; Đề nghị mức xét KL.
5. Trưởng ban CMHS trường: Phát biểu ý kiến; Đề nghị mức xét KL.
6. HS vi phạm: Trình bày nhận thức về lỗi vi phạm, nêu nguyện vọng.
7. PCT: Trình bày quan điểm về việc vi phạm của HS và đề nghị mức KL.
8. Chủ tịch HĐKL: Phân tích, đề xuất các mức KL.
9. HĐKL: Thảo luận, thống nhất, quyết nghị các mức KL.
10. Chủ tịch HĐKL: Đọc Quyết định kỷ luật HS, hình phạt bổ sung (nếu có). Giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng nhận thức cho HS, giúp đỡ HS cho PHT cấp học, GVCN, CMHS và các bộ phận phối hợp.
C. Trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ học sinh bị kỷ luật và việc đề nghị xóa kỷ luật đối với những học sinh đã chấp hành tốt quyết định, có tiến bộ rõ rệt:
I. Sau khi Hiệu trưởng ký quyết định kỷ luật HS:
1. Đối với các mức kỷ luật 2, 3 & 4 mục B.I: GVCN có trách nhiệm phối hợp Ban quản sinh, GVBM và gia đình HS thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, để giáo dục HS.
2. Sau thời hiệu của quyết định, nếu HS chấp hành tốt, có ý thức sửa chữa khuyết điểm, có tiến bộ rõ rệt thì GVCN tổ chức họp lớp, lập hồ sơ xét đề nghị xóa kỷ luật cho HS.
II. Hồ sơ đề nghị xóa kỷ luật gồm:
- Biên bản họp lớp đề nghị xét xóa kỷ luật cho HS.
- Bản nhận xét về quá trình rèn luyện của HS vi phạm của GVCN (có tham khảo ý kiến của cán bộ lớp).
- Bản đề nghị xét xóa kỷ luật và công nhận HS có tiến bộ của GVCN lớp gửi Chủ tịch HĐKL (Hiệu trưởng) xét xóa quyết định kỷ luật.
D. Lưu trữ hồ sơ Kỷ luật:Hồ sơ kỷ luật, hồ sơ hạ mức hoặc xóa kỷ luật đối với HS cần được bảo quản đầy đủ và lưu trữ lâu dài tại Văn phòng nhà trường (đối với những học sinh bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường xử lý) và lưu giữ tại Sổ chủ nhiệm lớp trong thời hạn học sinh đang theo học ở từng cấp học (đối với mức Khiển trách trước lớp).
 

Bài viết liên quan