Quy chế phối hợp giữ ban lãnh đạo nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp từ năm học 2019 - 2020

12/08/2021 859

QUY CHẾ
Phối hợp giữa Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ/VL-2019 ngày 14/9/2019)
 
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trường quy định tại Điều lệ các trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT – BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Điều lệ);
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường,
Ban lãnh đạo trường TH, THCS & THPT Văn Lang xây dựng Quy chế phối hợp giữa Nhà trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh như sau:
I . NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động, trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) lớp/trường và trách nhiệm của nhà trường.
2. Quy chế này áp dụng đối với Trường TH, THCS & THPT Văn Lang, BĐD CMHS lớp/trường thuộc nhà trường.
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức BĐD CMHS
1. BĐD CMHS lớp/trường được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh-CMHS) của lớp/trường cử ra để phối hợp với lớp/nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.
2. BĐD CMHS lớp/trường hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Các nội dung thảo luận, thống nhất trong BĐD CMHS được ghi trong biên bản cuộc họp.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của của trưởng ban, phó trưởng ban, thành viên của BĐD được quy định tại Điều 4, 5, 6, 7, chương II của Điều lệ.
4. Quan hệ giữa Nhà trường và BĐD CMHS lớp/trường là quan hệ phối hợp. Hiệu trưởng nhà trường/Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp và BĐD CMHStrường/lớp phối hợp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học.
II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA BĐD CMHS
Điều 3. Tổ chức của BĐD CMHS
1. BĐD CMHS lớp
a) BĐD CMHS lớp do toàn thể CMHS lớp cử ra trong cuộc họp vào đầu mỗi năm học, gồm từ 3 đến 5 thành viên. BĐD CMHS lớp cửtrưởng ban và một phó trưởng ban.
b) Các thành viên BĐD CMHS lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với GVCN lớp và nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.
2. BĐD CMHS trường: Đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức họp trưởng ban của các BĐD CMHS lớp để bầu BĐD CMHS trường. Cuộc họp này quyết định số lượng thành viên và cử các thành viên của BĐD CMHS trường (gồm 01 trưởng ban, 01 phó trưởng ban và 3-5 ủy viên).
3. Nhiệm kỳ của BĐD CMHS lớp/trường là 01 năm học; các BĐD CMHS hết nhiệm kỳ khi bắt đầu năm học tiếp sau, riêng BĐD CMHS lớp cuối cấp học hết nhiệm kỳ khi kết thúc năm học.
4. Các thành viên BĐD CMHS có thể thay đổi, bổ sung khi cần thiết theo đề nghị của trưởng ban. Việc thay đổi, bổ sung thành viên BĐD CMHS lớp do toàn thể CMHS lớp quyết định;việc thay đổi, bổ sung thành viên BĐD CMHS trường do toàn thể BĐD CMHS trường quyết định.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền của BĐD CMHS lớp
1. Nhiệm vụ của BĐD CMHS lớp:
a) Phối hợp với GVCN lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
b) Phối hợp với GVCN lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp CMHStrong năm học.
c) Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
2. Quyền của BĐD CMHS lớp:
a) Quyết định triệu tập các cuộc họp CMHS theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ (trừ cuộc họp đầu năm học cử BĐD CMHS lớp) sau khi thống nhất với GVCN lớp.
b) Tổ chức lấy ý kiến CMHS của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với GVCN lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học.
c) Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh sau khi thống nhất với GVCN lớp.
Điều 5. Nhiệm vụvà quyền của BĐD CMHS trường
1. Nhiệm vụ của BĐD CMHS trường:
a) Phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của BĐD CMHS trường.
b) Phối hợp với nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với CMHS nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.
c) Phối hợp cùng nhà trường bàn bạc và thống nhất việc đóng góp quỹ để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường học tập đối với từng năm học; Thống nhất với nhà trường các khoản thu theo quy định và theo thoả thuận (tiến hành trong cuộc họp cuối năm học để áp dụng cho năm học tiếp theo).
d) Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện.
e) Tham mưu, đề xuất với nhà trường trong công tác lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi nhà trường theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, giám sát việc thực hiện các cam kết giữa nhà trường và BĐD CMHS.
f) Tập hợp ý kiến của các BĐD CMHS lớp, của CMHS để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
2. Quyền của BĐD CMHS trường:
a) Quyết định triệu tập các cuộc họp CMHS sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng nhà trường.
b) Căn cứ ý kiến của các BĐD CMHS lớp để kiến nghị với nhà trường về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý học tập của học sinh.
c) Quyết định chi tiêu, các khoản đóng góp để cải thiện điều kiện học tập, bảo vệ, tu bổ cơ sở vật chất, chăm sóc giáo dục học sinh từ nguồn đóng góp, tài trợ tự nguyện theo nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo CMHS.
d) Đề xuất ý kiến với nhà trường về nhu cầu học tập, các hoạt động giáo dục theo nguyện vọng của học sinh, CMHS.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP
Điều 6. Trách nhiệm của Nhà trường
          1. Chỉ đạo cán bộ, GVCN các lớp thực hiện Điều lệ BĐD CMHS, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng quy định của Quy chế này đối với các lớp.
          2. Kiểm tra hoạt động của GVCN, kịp thời chấn chỉnh vi phạm trong việc thực hiện Quy chế này.
3. Tổ chức lấy ý kiến của BĐD CMHS trường về công tác giáo dục học sinh, quản lý dạy học, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và về việc thực hiện Điều lệ BĐD CMHS.
          4. Động viên, khen thưởng các BĐD CMHS có đóng góp tích cực vào công tác chăm lo giáo dục, động viên học sinh học tập, rèn luyện.
          5. Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, thu chi các khoản đóng góp đã được thoả thuận, nhất trí của CMHS. Thực hiện nghiêm túc việc quyết toán và công khai các khoản kinh phí do phụ huynh đóng góp từng năm học, tại cuộc họp CMHS các lớp toàn trường cuối các năm học.
          6. Chịu trách nhiệm trước CMHS về chất lượng giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Điều 7. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và GVCN
1. Định kỳ phối hợp với BĐD CMHS để tổ chức cuộc họp với BĐD CMHS trường/lớp và họp CMHS lớp để tiếp thu ý kiến của BĐD và CMHS về các công tác của nhà trường, của giáo viên; bàn biện pháp phối hợp, giải quyết kiến nghị của CMHS; góp ý kiến đối với hoạt động của các BĐD CMHS.
2. Tạo điều kiện thực hiện Quy chế BĐD CMHS, ủng hộ hoạt động của CMHS thực hiện nghị quyết đầu năm học.
3. Cử đại diện BLĐ làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với BĐD CMHS trường trongviệc tổ chức hoạt động của các BĐD CMHS và hoạt động của CMHS (đ/c Nguyễn Thị Hoa-Phó Hiệu trưởng).
IV. QUY CHẾ LÀM VIỆC
Điều 8. Họp định kì
1. Họp định kì giữa BLĐ với BĐD CMHS trường tối thiểu 01 lần/năm học (đầu năm học),
2. Họp định kì giữa BLĐ với các trưởng BĐD CMHS lớp tối thiểu 02 lần/năm học (đầu năm học và cuối năm học).
Điều 9. Họp đột xuất:Họp đột xuất được tiến hành theo đề nghị của nhà trường hoặc của Ban đại diện CMHS lớp/trường khi có vấn đề cần giải quyết.
1. Trường hợp nhà trường đề xuất họp: Hiệu trưởng nhà trường thống nhất với trưởng ban ĐD CMHS về thời gian, địa điểm họp; gửi giấy mời tới các thành viên tham gia và tổ chức cuộc họp.
2. Trường hợp Ban đại diện CMHS đề xuất họp: Trưởng ban ĐD CMHS trên cơ sở tiếp thu, tổng hợp ý kiến từ trưởng ban ĐD CMHS các lớp, thống nhất với Phó ban cùng các thành viên để đề nghị Hiệu trưởng nhà trường bố trí thời gian họp; thông báo triệu tập các thành viên của Ban ĐD CMHS và tổ chức cuộc họp.
Điều 10. Trao đổi thường xuyên:Trao đổi thường xuyên được thực hiện để giải quyết những nội dung cụ thể liên quan đến từng cấp học, lớp học (trừ những trường hợp khẩn cấp hoặc cần gặp trực tiếp Hiệu trưởng nhà trường) được thực hiện theo quy trình sau:
- Khi có vấn đề cần trao đổi với BLĐ nhà trường, CMHS phải thông qua BĐD CMHS lớp; BĐD CMHS lớp/Trưởng ban/ủy viên được Trưởng ban ủy quyền sẽ trực tiếp đăng kí với Văn phòng (nêu rõ nội dung làm việc) theo lịch quy định (cấp TH - chiều thứ Tư, cấp THCS - chiều thứ Ba, cấp THPT - chiều thứ Sáu hàng tuần).
- Bộ phận VP nhận đăng kí từ CMHS, báo cáo với PHT phụ trách cấp học để bố trí thời gian làm việc và thông báo lại tới CMHS.
- PHT phụ trách từng cấp học chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp từ CMHS, giải quyết thắc mắc, kiến nghị của CMHS; báo cáo Hiệu trưởng kết quả làm việc.
- Hiệu trưởng sẽ trực tiếp làm việc nếu sau cuộc làm việc với PHT mà CMHS chưa thấy thỏa đáng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11.Quy chế này được áp dụng từ năm học 2019-2020 và thay thế cho các Quy chế trước đây. Đ/c Hoa-PHT chịu trách nhiệm thông qua Quy chế này với BĐD CMHS trường; GVCN chịu trách nhiệm thông qua Quy chế này với BĐD CMHS lớp (thời điểm họp CMHS đầu năm học).
Điều 12. Quy chế này làm thành 03 bản: Nhà trường và trưởng BĐD
CMHS mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện, 01 bản lưu tại Văn phòng nhà trường.
 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần được phản ánh kịp thời để xem xét, điều chỉnh./.
 
      TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN                                                    HIỆU TRƯỞNG
  CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG
 

Bài viết liên quan