QUY ĐỊNH CÁC HÌNH THỨC PHẠT ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY

12/08/2021 1509

QUY ĐỊNH
CÁC HÌNH THỨC PHẠT TÍCH CỰC ĐƯỢC ÁP DỤNG
KHI HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ/VL-2021)
 
          Căn cứ Điều lệ trường học hiện hành;
          Căn cứ Nội quy, Quy định dành cho học sinh nhà trường;
          Căn cứ Biên bản hội nghị Trưởng Ban đại diện CMHS ngày 22/5/2021 và Biên bản họp CMHS các lớp ngày 23/5/2021;
          Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn, Hiệu trưởng trường TH, THCS & THPT Văn Lang ban hành quy định sau đây:         
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích chung
- Nhằm giúp công tác giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao;
- Giúp học sinh nhận thức lỗi sai và chịu trách nhiệm với lỗi đã vi phạm hoặc gây ra;
- Giúp học sinh sửa chữa lỗi và không tái phạm.
- Tạo sự công bằng với các học sinh đang thực hiện đúng/tốt.
1.2. Yêu cầu
- Vị trí của hình phạt trong quy trình giáo dục học sinh:
+ Các hình phạt chỉ được áp dụng sau khi học sinh đã được giáo viên giáo dục bằng lời nhắc nhở, rút kinh nghiệm và đã tạo điều kiện cho học sinh sửa chữa.
+ Sau khi áp dụng hết tối đa số lần phạt cho phép mà học sinh vẫn không tiến bộ: GVCN lập hồ sơ báo cáo hội đồng kỉ luật.
- GVCN phải thông qua học sinh và cha mẹ học sinh trước khi thực hiện, thống nhất cách thức thực hiện.
- Khi áp dụng phải hết sức cân nhắc, không tùy tiện áp dụng, tránh lạm dụng. Không được làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của học sinh.
- Phải công tâm, công bằng và vì tình thương yêu học sinh, mong muốn học sinh tiến bộ.
2. Các hình thức được áp dụng và điều kiện áp dụng
2.1. Phạt chép
- Khi học sinh vi phạm trong học tập từ 03 lần trở lên đối với mỗi nội dung sau: (1) không thuộc bài, (2) không thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, (3) không có dụng cụ học tập, (4) không hoàn thành nhiệm vụ giao về nhà.
- Mục đích riêng của hình phạt này: Để học sinh thuộc bài hoặc hoàn thành bài sau khi chép phạt.
- Giới hạn mỗi lần phạt:
+  Đối với học sinh TrH: Lần 1 chép phạt không quá 700 chữ, lần 2 chép phạt không quá 1.000 chữ, lần 3 chép phạt không quá 1.500 chữ; Đối với học sinh TH lớp 3, 4, 5: Lần 1 chép phạt không quá 300 chữ, lần 2 chép phạt không quá 500 chữ, lần 3 chép phạt không quá 700 chữ. Thời gian hoàn thành chép phạt: tối thiểu 01/02/03 ngày tương ứng với lần 1/2/3.
+ Đối với môn GDTC, GDQP: Phạt tập lại động tác trong bài học mà học sinh vi phạm, thời gian học sinh thực hiện hình phạt, theo thứ tự lần 1/2/3, không quá 5/7/10 phút thực hiện (phải tính đến sức khỏe và giới hạn chịu đựng của từng học sinh cụ thể).
+ Đối với môn Mĩ thuật: phạt vẽ lại nội dung bài học, theo thứ tự lần 1/2/3, không quá 1/2/3 bức vẽ.
- Giới hạn số lần phạt/học sinh/môn/học kì: không quá 3 lần.
2.2. Phạt đứng
- Khi học sinh vi phạm nề nếp từ 02 lần trở lên đối với mỗi nội dung sau: (1) mất trật tự, không chú ý, (2) làm việc riêng, (3) ngủ hoặc gục đầu xuống bàn (trừ lí do bị ốm, mệt), (4) trêu chọc bạn, (5) đi học muộn hoặc vào tiết học muộn, (6) trốn tập thể dục giữa giờ, (7) không mặc đúng đồng phục thể dục.
- Mục đích riêng của hình phạt này: tách học sinh khỏi nơi mà học sinh đang vi phạm hoặc đang không đủ tư cách học tập, học sinh không còn điều kiện để tiếp tục vi phạm, không ảnh hưởng đến chất lượng giờ học chung của lớp.
- Học sinh bị phạt đứng ở bàn cuối lớp. Đối với các giờ học ngoài lớp học, vị trí đứng là vị trí cuối đội hình học tập.
- Giới hạn mỗi lần phạt: Chỉ phạt trong thời gian tiết học mà học sinh vi phạm. (Học sinh TH lớp 1, 2 phạt đứng không quá 20 phút).
- Giới hạn số lần phạt/học sinh/môn/học kì: Không quá 03 lần.
2.3. Phạt lao động công ích
- Khi học sinh vi phạm nội quy, quy định khác của nhà trường (trừ những vi phạm lớn hoặc vi phạm pháp luật).
- Các công việc được sử dụng: (1) quét, lau, dọn phòng học hoặc các phòng chức năng hoặc nhà vệ sinh hoặc sân trường; (2) chăm sóc cây hoặc nhổ cỏ.
- Thời điểm phạt: Giờ ra chơi 30 phút hoặc cuối mỗi buổi học (phải báo trước cho CMHS biết).
- Thời gian phạt: HS TrH không quá 30 phút/lần; HS TH không quá 15 phút/lần.  
- Số lần phạt/HS/học kì: không quá 03 lần.
3. Tổ chức thực hiện
- Quy định này được Hiệu trưởng thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, GVCN thông qua Ban đại diện CMHS lớp và toàn thể CMHS của lớp chủ nhiệm trong cuộc họp CMHS đầu năm học.
- GVCN thống nhất GVBM, CMHS lớp việc triển khai cụ thể và thông báo cho toàn thể HS được biết.
- Nếu học sinh cố tình không thực hiện hình phạt theo quy định trên thì GVCN báo cáo Ban lãnh đạo nhà trường để xử lí.
- Khi đã áp dụng hết giới hạn hình phạt, GVBM đề xuất GVCN lập hồ sơ để đề nghị Hội đồng Kỉ luật nhà trường xét kỉ luật học sinh.
- Quy định có hiệu lực từ ngày kí quyết định ban hành.
- Trong quá trình thực hiện nếu có bất cập, vướng mắc CMHS, GV, HS cần phản ánh kịp thời để điều chỉnh.
 

Nơi nhận:
  • BLĐ nhà trường;
  • Bí thư ĐTN, Tổng PT Đội;
  • Các tổ CM;
  • Ban QS;
  • Lưu TKHĐ.
           HIỆU TRƯỞNG
 
                (Đã kí)
 
Hoàng Thị Kim Khánh
 

Bài viết liên quan